Sąd Najwyższy rozstrzygnął rozbieżności w wykładni przepisów dotyczących możliwości wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tzw. prokury łącznej niewłaściwej.

Przez prokurę łączną niewłaściwą rozumiemy prokurę udzieloną określonej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu lub wspólnikiem, ale nie z drugim prokurentem. Dotychczas sądy w swoich orzeczeniach różnie odnosiły się do tej kwestii – dopuszczając możliwość udzielenia takiej prokury, bądź odnosząc się do niej krytycznie poprzez odmowę wpisu do rejestru.

Wątpliwości rozstrzygnęła uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 (III CZP 34/14), w której wskazano, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Oznacza to, że prokurenci, którym udzielono prokury łącznej, zawsze mogą działać wspólnie z innym prokurentem i ograniczenie w tym zakresie jest nieważne.

Przedsiębiorcy, którzy wpisali do Krajowego Rejestru Sądowego prokurę łączną niewłaściwą, powinni w związku z wydaną uchwałą odpowiednio zmienić wpisy w rejestrze. Szczegółowe konsekwencje orzeczenia, w tym np. w zakresie wpisywania do rejestru jednej osoby posiadającej prokurę łączną, stosowania prokury łącznej niewłaściwej w stosunkach wewnętrznych (bez skutku wobec osób trzecich) oraz koniecznego dostosowania wewnętrznych aktów i regulaminów (obejmujących organizację obiegu dokumentów oraz zasady reprezentacji i składania oświadczeń przez prokurentów), będą znane po opublikowaniu uzasadnienia uchwały.

 

Przeczytaj także:

Prokura – istotne zmiany dla praktyki obrotu