Przedsiębiorco, sprawdź czy przysługuje Ci zwrot nadpłaconego podatku!

13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok o sygn. SK 48/15, który może stanowić podstawę do ubiegania się o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości w zakresie budowli / budynków związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością.

W wydanym orzeczeniu Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 i 2141; dalej jako „Upol.”), w zakresie, w jakim umożliwia kwalifikację jako budowli obiektu budowlanego spełniającego kryteria do bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 Upol., t.j.:

  • trwałe związanie z gruntem;
  • posiadanie fundamentów i dachu;
  • wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

W praktyce oznacza to de facto, że błędna jest interpretacja organów podatkowych dopuszczająca ustalenie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości jak dla budowli:

  • stacji gazowych,
  • stacji transformatorowych,
  • kontenerów telekomunikacyjnych.

Obiekty, które posiadają wszystkie cechy budynku, (tzn. obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach) powinny – na gruncie Upol – zostać uznane za budynki a nie budowle. Ma to zasadnicze znaczenie dla wysokości uiszczanego podatku, bowiem podstawę opodatkowania stanowi dla budynków – ich powierzchnia, natomiast dla budowli – wartość takiego obiektu.

Powyższe orzeczenie otwiera podatnikom drogę do ubiegania się o zwrot nienależnie zapłaconego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami. Aby uzyskać wyższą kwotę odsetek, wniosek o zwrot nadpłaconego podatku należy złożyć w ciągu 30 dni od daty publikacji orzeczenia (która nastąpiła 27 grudnia 2018 r.). Można ubiegać się o zwrot nadpłaty w zakresie, w jakim zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo skorzystać z naszego wsparcia w tym zakresie, prosimy o kontakt.