Kilka tygodni temu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano ostateczną wersję projektu z dnia 25 maja 2012 r. dotyczącą zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, która została skierowana do uzgodnień międzyresortowych.

Proponowane zmiany zawarte w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; dalej: „ustawa o VAT”, do przepisów unijnych.

Jednocześnie, przy okazji zmian o charakterze ściśle implementacyjnym i dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej proponuje się zmiany porządkujące w zakresie zwolnień od podatku, w szczególności przeniesienia części regulacji z rozporządzenia wykonawczego do ustawy, zmiany związane z racjonalizacją zakresu stosowania stawek obniżonych na niektóre towary i usługi czy też zmiany zmierzające do odbiurokratyzowania niektórych obowiązków nakładanych na podatników.

W projekcie wprowadza się również zmiany o charakterze doprecyzowującym obecne przepisy (np. dotyczące uznania za dostawę towarów nieodpłatnych przekazań) w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w kontekście obowiązujących w tym zakresie regulacji prawa unijnego.

W projekcie planuje się m.in. modyfikację definicji importu towarów, poprzez dostosowanie do terminologii użytej w przepisach określających miejsce importu towarów, a także modyfikację definicji eksportu towarów, która lepiej odzwierciedlać będzie przepisy dyrektywy 2006/112/WE w tym zakresie.

Planuje się również dodanie definicji faktury VAT oraz faktury elektronicznej, stanowiących odwzorowanie definicji zawartej w art. 218 dyrektywy 2006/112/WE, a także dodanie definicji terenów budowlanych.

Projekt zawiera zmianę art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, która ma polegać na doprecyzowaniu warunku, kiedy nieodpłatną dostawę towarów należy uznawać za dostawę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zmianami planuje się także objąć art. 7 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. Limit kwotowy dla prezentów o małej wartości ma zostać podniesiony ze 100 zł do 200 zł, a limit kwotowy dla jednostkowych prezentów przekazywanych bez ewidencji ma zostać poniesiony z 10 zł do 20 zł.

Definicja próbki ma w sposób pełniejszy zostać dostosowana do rozumienia tego pojęcia w prawie unijnym.

Tytuł działu III ustawy o VAT planuje się uzupełnić o przedstawicieli podatkowych. Dział ten ma otrzymać dwa rozdziały. Pierwszy „Podatnicy i płatnicy”, a drugi „Przedstawiciele podatkowi”.

W art. 43 ustawy o VAT planuje się wprowadzenie szeregu zmian m.in. planuje się zwolnić od podatku dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli podatnikowi VAT nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tych posiłków, jak również planuje się zwolnić dostawę towarów ściśle związaną z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także świadczenie usług ściśle związanych z tymi usługami.

Z kolei zmiany zaproponowane w art. 86 ustawy o VAT związane są przede wszystkim z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Należy mieć na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, co do zasady, skorelowane jest z momentem, w którym podatek VAT staje się wymagalny, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. Zaproponowane rozwiązania odpowiadają postanowieniom dyrektywy 2006/112/WE. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z dyrektywą skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest uzależnione od spełnienia pewnych warunków formalnych. W przypadku nabywanych towarów i usług konieczne jest posiadanie faktury z wyszczególnioną kwotą podatku, co oznacza, że z odliczenia można skorzystać w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są trzy przesłanki: powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług, doszło do nabycia tych towarów lub usług, podatnik otrzymał fakturę dotyczącą tej transakcji.

W art. 106a – 106r planuje się wprowadzenie bloku przepisów dotyczących zasad fakturowania. Propozycje zmian zawarte w tym bloku mają na celu:

  • dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą 2010/45/UE poprzez uproszczenie, modernizację i harmonizację przepisów dotyczących faktur,
  • zapewnienie pewności prawa i przejrzystości przepisów poprzez szerokie uregulowanie zagadnień dotyczących obowiązków związanych z fakturowaniem w akcie normatywnym o randze ustawy.

Natomiast w art. 113 ustawy o VAT proponuje się wprowadzenie zmian, które w sposób bardziej precyzyjny i odpowiadający prawu unijnemu regulować będą stosowanie zwolnienia od podatku VAT dla drobnych przedsiębiorców, których obrót w skali roku nie przekracza kwoty 150 000 zł.

Powyższa notka przedstawia jedynie niewielką część projektowanych zmian, albowiem sam projekt liczy blisko 48 stron, nie wspominając już o uzasadnieniu liczącym 51 stron.

Podsumowując krótko, najważniejsze zmiany ustawy o VAT dotyczą przede wszystkim:

  • momentu powstania obowiązku podatkowego VAT,
  • sposobu ustalania podstawy opodatkowania VAT,
  • momentu wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT,
  • nieodpłatnych wydań towarów,
  • wprowadzenie tzw. faktur uproszczonych oraz usunięcie wymogu wystawiania faktur wewnętrznych.