Trwająca od kilku miesięcy dyskusja dotycząca zmian w rozliczeniu kosztów związanych z używaniem przez przedsiębiorców samochodów osobowych zdaje się być zakończona.

Senat bez poprawek przyjął uchwalone wcześniej przez Sejm regulacje dotyczące rozliczania samochodów osobowych. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Co się zmienia?

Nowelizacja zakłada podniesienie limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne zaliczenie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych i wydatków na ubezpieczenie samochodów osobowych. Od nowego roku limit ten będzie wynosił 150.000 zł w przypadku samochodów osobowych oraz 225.000 zł w przypadku pojazdów elektrycznych.

Powyższy limit dotyczyć będzie opłat z tytułu zawartych po dniu 1 stycznia 2019 roku umów najmu, leasingu bądź dzierżawy. Oznacza to, że wszelkie umowy zawarte do końca bieżącego roku rozliczane będą na dotychczas obowiązujących zasadach.

Jednocześnie Ustawodawca wprowadził ograniczenie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych w sytuacji gdy samochód używany jest do tzw. celów mieszanych (czyli zarówno w celach służbowych jak i prywatnych).

Dotychczas brak było w ustawach o podatkach dochodowych regulacji, które określałyby zasady rozliczenia takich kosztów. W uzasadnieniu do projektu zmian ustawy Ustawodawca wskazywał, że od 2014 roku takie rozgraniczenie funkcjonuje na gruncie regulacji w podatku od towarów i usług (w przypadku gdy samochód osobowy jest przez podatnika wykorzystywany również do celów prywatnych wówczas prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje wyłącznie od połowy kwoty podatku VAT wynikającego z faktury VAT).

W konsekwencji,  zdaniem Ustawodawcy, nie było podstaw by na gruncie podatku dochodowego taka sama sytuacja była traktowana odmiennie. Ostatecznie, jeśli przedsiębiorca będzie użytkował samochód osobowy również prywatnie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 75% z poniesionych przez siebie wydatków na jego eksploatację.

Pozostała możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych 100% wydatków związanych z korzystaniem z samochodu osobowego w sytuacji gdy ów samochód będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym fakt ten podatnik będzie musiał udowodnić prowadząc ewidencję wykorzystywania samochodu wyłącznie w działalności (tu wykorzystywana będzie ewidencja prowadzona dla celów podatku VAT).

Powyższe zmiany nakładają na podatników konieczność dostosowania prowadzonych ewidencji księgowych dla nowych regulacji. Jednocześnie przedsiębiorcy mają niewiele czasu na decyzję czy nie powiększyć posiadanej floty samochodowej jeszcze w tym roku co da szanse na dotychczasowe rozliczanie wydatków związanych z używaniem tej floty. Warto już więc na tym etapie zweryfikować zapisy polityki flotowej w firmie i dostosować je do przyszłych zmian.