Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony

22 lutego 2016 r. wchodzą w życie istotne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące w szczególności rodzajów umów o pracę na czas określony i zasad ich wypowiadania. Dla pracodawców zmiany te mają charakter zasadniczy – nie tylko zmianie ulec muszą dotychczasowe zwyczaje w zatrudnianiu pracowników, ale też znowelizowane przepisy wywierają w pewnym zakresie wpływ na obecnie istniejące stosunki pracy.

Pracownica w ciąży – podstawowe obowiązki pracodawcy

W momencie, gdy pracownica poinformuje pracodawcę o ciąży, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które mają niejednokrotnie charakter bezwzględny, co oznacza iż nie mogą być uchylone nawet za zgodą pracownicy. Powyższe działanie ustawodawcy ma na celu otoczenie kobiet w ciąży szczególną ochroną, ze względu na ich wyjątkową sytuację, w...

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy związane z zatrudnieniem nowego pracownika. Część I. Postępowanie kwalifikacyjne

Niniejszy tekst jest pierwszym z cyklu artykułów, w ramach którego na łamach Biuletynu „Radar Prawny” omówione zostaną obowiązki i uprawnienia pracodawcy, związane z zatrudnieniem nowego pracownika, aktualizujące się na różnych etapach rekrutacji – w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym wyłania się przyszłego pracownika, po dokonaniu wyboru pracownika przed zawarciem z nim umowy o pracę, przy przyjęciu do pracy, po zawarciu umowy...

Obowiązki nałożone na pracodawcę, odpowiedzialność za ich niewykonanie

Pracodawcą, zgodnie z art. 3 kp może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna choćby nie posiadała osobowości prawnej, o ile zatrudnia ona we własnym imieniu pracowników. Na tak zdefiniowanego pracodawcę, jako na stronę każdego stosunku pracy, nałożonych jest szereg obowiązków – poczynając od podstawowych obowiązków wobec pracowników wynikających z kodeksu pracy w tym nakazu równego traktowania pracowników, przez obowiązki w...