Wyodrębnianie lokali znów będzie możliwe

W dniu 25 lipca br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o własności lokali. Celem wspomnianej regulacji, która wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia, jest rozwiązanie istniejących od prawie roku problemów związanych z ustanawianiem odrębnej własności samodzielnych lokali.

Czy kupujący mieszkanie odpowiada za długi poprzedniego właściciela?

Osoby chcące nabyć spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego niejednokrotnie nie mają pewności, czy po zakupie takiego prawa będą odpowiadać za zobowiązania poprzedniego właściciela. Często zadawane jest wówczas pytanie, czy jeżeli okaże się, że taki właściciel zalegał wobec spółdzielni mieszkaniowej z zapłatą czynszu, opłat eksploatacyjnych lub innych należności, to czy takie zadłużenie „przejdzie” na nabywcę, czy też nie.

Jak zbyć ziemię rolną na nowych zasadach?

Znowelizowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku, zgodnie z przewidywaniami znaczenie zahamowały obrót ziemią rolną. Z danych podawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wynika jednak, że właściciele występują z wnioskami o udzielenie zgody na sprzedaż nieruchomości i takie zgody są przez Prezesa ANR w określonych wypadkach wydawane. Dlatego w poniższym artykule...

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego a zwrot części opłaty rocznej

Pod względem funkcjonalnym nie ma zasadniczych różnic pomiędzy prawem użytkowania wieczystego i prawem własności. Podobnie jak właściciel, użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz rozporządzać przysługującym mu prawem, zaś granice jego uprawnień wyznaczają ustawy, zasady współżycia społecznego oraz umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. W zamian za tak szeroki wachlarz uprawnień użytkownik wieczysty zobowiązany jest...

Obrót nieruchomościami rolnymi na nowych zasadach

W dniu 26 kwietnia 2016 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (m. in. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku).

Nowe zasady obrotu lasami prywatnymi

Z dniem 1 maja 2016 roku weszły w życie przepisy ustanawiające nowe zasady nabywania niepaństwowych gruntów leśnych. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o lasach, której poświęcono niniejszy artykuł, wprowadzone mają zostać pewne istotne ograniczenia w zakresie obrotu „lasami prywatnymi” jak potocznie nazywa się takie grunty.

Na co uważać przy zawieraniu umowy przedwstępnej

Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że instytucja tzw. umowy przedwstępnej jest dość często stosowana, w szczególności w przypadku transakcji na rynku nieruchomości. Czy jednak popularność umowy przedwstępnej oznacza, że strony (w szczególności podmiot nieprofesjonalny, czyli strona „słabsza”) wiedzą, na co zwracać uwagę przy negocjowaniu jej postanowień i jakie problemy mogą się pojawić już po jej zawarciu?

Sprzedaż ziemi rolnej w nowym roku

Od kilku miesięcy mówi się o ustawie, która ograniczyć ma możliwość sprzedaży ziemi rolnej. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, bo o niej ta dyskusja, zgodnie z aktualnym stanem ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku. Obecnie w Sejmie toczą się prace nad zmianą daty wejścia życie ustawy – ma zostać ona odroczona o kilka miesięcy. Jeśli ustawa...

Sprzedaż ziemi rolnej w 2016 roku

Od kilku miesięcy mówi się o ustawie, która ograniczyć ma możliwość sprzedaży ziemi rolnej. Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, bo o niej ta dyskusja, zgodnie z aktualnym stanem ma wejść w życie od dnia 1 maja 2016 roku. Obecnie toczą się też prace nad ustawą o wstrzymaniu sprzedaży gruntów rolnych, która zmienić ma m.in. postanowienia ustawy o kształtowaniu ustroju...

Po nieruchomości do komornika – zakup nieruchomości na licytacji komorniczej

Licytacja komornicza może okazać się dobrym sposobem na nabycie nieruchomości w relatywnie niskiej cenie. Specyfika egzekucji z nieruchomości wymaga jednak zachowania szczególnych względów ostrożności przy wyborze odpowiedniej oferty. Decydując się na zakup nieruchomości licytowanego dłużnika należy mieć na względzie wieloetapowość oraz złożoność postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.