Zmiany w prawie budowlanym – 2017

Z nowym rokiem weszła w życie zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Nowelizacja wprowadzana została w ramach rządowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Głównym zamysłem ustawodawcy miało być dalsze odformalizowanie procesu budowlanego. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie najważniejszych zmian. Wybudujesz więcej bez pozwolenia na budowę Jedna z ostatnich...

Planowane zmiany w systemie ochrony podwykonawców

Rząd planuje zmiany w przepisach dotyczących udziału podwykonawców w procesie budowlanym. W dniu 29 grudnia 2016 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy, która ma m.in. na celu przebudowę modelu solidarnej odpowiedzialności inwestora za należne podwykonawcom wynagrodzenie. Zmiany, które mają zostać wprowadzone, wpłyną w na zakres obowiązków inwestorów i sposób organizacji budowy.

Odbiór robót budowlanych

Odbiór robót budowlanych ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia wykonawcy jak i inwestora. Stanowi kluczowy moment dla rozliczenia wykonanych robót budowlanych. Z chwilą odbioru wykonawca może skutecznie żądać od inwestora należnego wynagrodzenia, niewypłaconego na wcześniejszych etapach inwestycji, natomiast na inwestora przechodzi ryzyko związane z wybudowanym obiektem. Bardzo ważne jest zatem prawidłowe dokonanie czynności odbiorowych.

Zmiany w prawie budowlanym

W dniu 23 lutego 2015 roku Prezydentowi została przedłożona do podpisu ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Powyższa ustawa ma wprowadzić zasadnicze zmiany w procesie budowlanym, które zgodnie z intencją ustawodawcy

Problem solidarnej odpowiedzialności inwestora wciąż aktualny

Pomimo upływu przeszło dziesięciu lat od ich wprowadzenia, przepisy kodeksu cywilnego dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy ciągle budzą kontrowersje, będąc żywym materiałem orzecznictwa Sądu Najwyższego. W ostatnich latach ugruntowała się m. in. niekorzystna dla inwestorów linia orzecznicza dotycząca istoty zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą oraz formy jej udzielenia.