Wpływ koronawirusa na postępowania sądowe

Skutki jakie wywołał koronawirus są niewątpliwie bardzo znaczące i obejmują praktycznie wszystkie sfery życia. Negatywne konsekwencje szczególnie dotyczą życia gospodarczego we wszystkich jego aspektach, a  także funkcjonowania szkolnictwa, administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości. W przypadku tego ostatniego, wpływ ten jest naprawdę istotny i dotyczy dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest faktyczne ograniczenie działalności sądów poprzez odwołanie większości rozpraw wyznaczonych do...

Ewentualny zarzut potrącenia jako sposób obrony przed żądaniem pozwu

Pozwany w postępowaniu sądowym ma kilka sposobów obrony przed żądaniem pozwu. Jednym z nich jest skorzystanie z zarzutu potrącenia. Istota zarzutu potrącenia polega na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek potrącenia. W praktyce zdarza się, że pozwani nie chcą podnosić zarzutu potrącenia, ponieważ obawiają się, że potwierdzą...

Nowe zasady umieszczania informacji o nierzetelnych dłużnikach w BIG

Dnia 14 czerwca 2010 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), która zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Podstawowym założeniem nowej ustawy było usprawnienie przepływu informacji o nierzetelnych dłużnikach oraz szersza ochrona wierzyciela, szczególnie poprzez rozszerzenie...