Rozwiązania tarczy antykryzysowej w zakresie zamówień publicznych

Otrzymali już Państwo od nas szereg wskazówek dotyczących rządowej tarczy antykryzysowej zarówno w zakresie spraw pracowniczych adresowanych do pracodawców, jak i instrukcji dla przedsiębiorców odnoszących się do sytuacji, w której się znaleźli wskutek epidemii COVID-19 i wynikających z niej ograniczeń. Warto jednak także zwrócić uwagę na sytuację podmiotów połączonych relacją na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonych tzw.  tarczą antykryzysową...

Zasada efektywności w projekcie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

W Rządowym Centrum Legislacji trwają obecnie prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projektem nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualnie projekt oczekuje na opinię Komitetu do Spraw Europejskich. W projektowanej ustawie przewidziano wiele nowych rozwiązań oraz rozszerzono dotychczas obowiązujące regulacje. Z treści uzasadnienia do projektu wynika, że jednym z celów wprowadzenia nowych przepisów jest zwiększenie efektywności i przejrzystości udzielanych...

Zmiany w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Jednostki administracji publicznej w ramach wykonywania swoich zadań współpracują z podmiotami prywatnymi w sferze realizacji zadań publicznych. Niniejsze stosunki reguluje ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Prezydent podpisał niedawno ustawę o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej PPP) oraz niektórych innych ustaw, która zawiera liczne zmiany w PPP. Partnerstwo publiczno-prywatne różni się od zamówień publicznych tym, że w ramach PPP wybiera się...

Prawo opcji w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne z uwzględnieniem prawa opcji nie są w Polsce szczególnie popularne, pomimo elastyczności w kształtowaniu zamówienia jakie daje powyższa instytucja. Niechęć do korzystania przez zamawiających z prawa opcji najprawdopodobniej wynika z braku jej precyzyjnego uregulowania w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.

Nowe zasady organizacji przetargów publicznych

W dniu 19 listopada 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, ze zm.; dalej jako: „pzp”). Nowe przepisy wprowadzają dla postępowań wszczętych po tej dacie kilka istotnych zmian.

Wydruk z CEIDG a data jego pobrania – w kontekście wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przedłożenia dokumentów wymaganych przez zamawiającego. Zamawiający nie może od wykonawców żądać dowolnych dokumentów i oświadczeń, a jedynie tych niezbędnych, przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) i akty wykonawcze. Zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z...

Zmiana ustawy prawo zamówień publicznych

W dniu 15 kwietnia 2014 r. weszła w życie Ustawa o zmianie Prawa zamówień publicznych i niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy zaledwie kilku przepisów, niemniej jednak ma ona istotny wpływ na zakres stosowania Prawa zamówień publicznych. Poniżej zasygnalizowano najistotniejsze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych, uchwalone przez Sejm w dniu 7 lutego 2014 r., opublikowanych w Dzienniku Ustaw w dniu 1...

Stosowanie przez przedsiębiorców ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W ostatnich latach przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej różnorodnych projektów, w tym inwestycyjnych czy też doradczo-szkoleniowych. Przy realizowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej muszą mieć jednak na uwadze fakt, że przekazane im środki są środkami publicznymi w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240),...