Naczelny Sąd Administracyjny, w siedmioosobowym składzie, rozstrzygnął wczoraj pojawiające się w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych rozbieżności dotyczące statusu komornika sądowego jako podatnika podatku od towarów i usług. NSA uznał, że komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a ponadto nie korzysta on ze zwolnienia podmiotowego przyznanego w ustawie o VAT organom władzy publicznej.

W ustnych motywach uzasadnienia wskazano między innymi, że taki status komornika wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności, zbliżonej bardziej do działalności gospodarczej wykonywanej w ramach tzw. wolnych zawodów niż do działalności organów władzy publicznej.

Nierozstrzygniętą dotychczas, a jednocześnie niezwykle istotną kwestią dla komorników sądowych jako podatników podatku od towarów i usług, jest sposób ustalania podstawy opodatkowania. Aktualnie nie wiadomo bowiem, czy opłata egzekucyjna ustalona przez komornika sądowego powinna być powiększona o należność z tytułu podatku od towarów i usług, czy też zawiera już w sobie kwotę tego podatku. Tym zagadnieniem prawnym zajmie się Sąd Najwyższy, w składzie siedmiu sędziów.

 

Na podstawie uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 6 marca 2017 r.  sygn. akt I FPS 8/16