Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Do końca 2016 roku naczelnik urzędu skarbowego mógł wykreślić podatnika z rejestru jako płatnika VAT. Taką decyzję naczelnik mógł podjąć bez informowania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających stwierdził on, że firma nie istnieje lub pomimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem. Od 1 stycznia 2017 roku zakres sytuacji, w...

Komornicy zapłacą podatek VAT

Naczelny Sąd Administracyjny, w siedmioosobowym składzie, rozstrzygnął wczoraj pojawiające się w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych rozbieżności dotyczące statusu komornika sądowego jako podatnika podatku od towarów i usług. NSA uznał, że komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a ponadto nie korzysta on ze zwolnienia podmiotowego przyznanego w ustawie o VAT organom władzy publicznej.

Nowy krąg podatników ponoszących solidarną odpowiedzialność z dostawcą towaru

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie weszły zmiany w ustawie o VAT dotyczące m.in. poszerzenia kręgu towarów, których dostawa może powodować powstanie po stronie nabywcy solidarnej odpowiedzialności wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Solidarna odpowiedzialność nabywcy ma dotyczyć tej części podatku VAT, która proporcjonalnie będzie przypadała na dokonywaną na jego rzecz dostawę.

Zmiany w podatku VAT – odwrotne obciążenie

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie weszły zmiany w ustawie o VAT obejmujące m.in. objęcie procedurą odwrotnego obciążenia świadczenie niektórych usług. Procedura ta zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę usługi. Katalog usług został określony w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Procedurą odwrotnego obciążenia zostały objęte usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji...

Podatek „u źródła” od należności za korzystanie z samochodu leasingowanego lub wynajmowanego z zagranicy

Złożony charakter przepisów prawa podatkowego, do którego już się przyzwyczailiśmy staje się bardziej widoczny, gdy uwzględnimy implikacje wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładem jest sytuacja leasingowania przez polskiego przedsiębiorcę samochodu z zagranicy lub wynajmowania przez niego samochodu od spółki-matki mającej siedzibę poza granicami Polski.

Sprzedaż na rzecz kościelnej osoby prawnej

Sporadycznie zdarza się, że podmioty gospodarcze zawierają umowy o dostawę towarów, bądź o świadczenie usług z kościelnymi osobami prawnymi. Wówczas mogą pojawić się drobne rozbieżności na gruncie podatku od towarów i usług (dalej: „PTU”) zarówno po stronie kościelnych osób prawnych, jak również po stronie podmiotów gospodarczych. W praktyce kościelne osoby prawne mają problem z prawem do obniżenia kwoty podatku należnego...

Ulga na złe długi

W dobie kryzysu coraz częściej zdarza się, że kontrahenci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań poprzez nieuregulowanie należności za dostarczony towar bądź wykonaną usługę. Dla wierzyciela jest to sytuacja bardzo niekomfortowa. Na szczęście, prawodawca w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „UPTU”) uregulował instytucję, zwaną potocznie „ulgą na złe długi”, która...