Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie weszły zmiany w ustawie o VAT obejmujące m.in. objęcie procedurą odwrotnego obciążenia świadczenie niektórych usług. Procedura ta zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę usługi. Katalog usług został określony w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

Procedurą odwrotnego obciążenia zostały objęte usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Także podwykonawcy niektórych robót budowlanych będą musieli przy swoich usługach stosować odwrotne obciążenie. Katalog robót budowlanych, do których od nowego roku zastosujemy odwrotne obciążenie jest dosyć szeroki i obejmuje m.in.:

 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków),
 • niektóre roboty ogólnobudowlane, przykładowo związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych, budową mostów i tuneli, budową rurociągów przesyłowych, budową stadionów i boisk sportowych
  roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych,
 • roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,
 • roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych,
 • roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi,
 • roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu, pozostałych instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających,
 • roboty tynkarskie,
 • roboty instalacyjne stolarki budowlanej,roboty związane z wy
 • kładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian,
 • roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych,
 • roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych i pozostałych prac dekarskich.

W zakresie takich robót budowlanych, o ile będą one wykonywane przez podwykonawców, oraz usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, przy spełnieniu dodatkowych warunków, podatnikiem podatku VAT będzie podmiot nabywający takie usługi. Od 1 stycznia br. to na nim będzie ciążył obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku VAT. Warunki o których mowa są dwa:

 • usługodawcą musi być podatnik VAT u którego sprzedaż nie jest podmiotowo zwolniona od podatku,
 • usługobiorcą musi być podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.