Od 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie szereg zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), które przede wszystkim mają za zadanie dostosować polskie przepisy do unijnych regulacji.

W niniejszym artykule przedstawiamy krótki opis nowelizacji w zakresie zmian dotyczących rozliczania towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, ulgi za złe długi oraz zmian dotyczących rozliczania VAT z tytułu nabycia paliwa.

Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia

Od 1 lipca 2015 r. mechanizmem odwrotnego obciążenia zostaną objęte m.in.:

  • arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.20.0),
  • złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy, bez względu na symbol PKWiU,
  • metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.50.0),
  • aluminium nieobrobione plastycznie (PKWiU 24.42.11.0),
  • cynk nieobrobiony plastycznie (PKWiU 24.43.12.0).

Ponadto mechanizmem tym objęto także telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów. W tym przypadku pamiętać jednak należy, że mechanizm odwrotnego obciążenia będzie stosowany tylko wówczas, gdy łączna wartość towarów w ramach jednej transakcji przekroczy 20.000 zł netto.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany będzie tylko w sytuacji, gdy nabywcą towarów nim objętych (tj. towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy) będzie czyny podatnik VAT.

Obecnie dostawcy towarów i usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia nie mają z tego tytułu obowiązku składania żadnych deklaracji, dokumentów czy informacji w urzędzie skarbowym. W tym zakresie Ustawodawca również dokonał zmian i od 1 lipca 2015 r. wprowadził nowy rodzaj dokumentu – informacje podsumowujące w obrocie krajowym. Będą je składać podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Informacje te będą składane za miesięczne lub kwartalne okresy rozliczeniowe.

Zmiany w zakresie ulgi za złe długi

Przepisy ustawy o podatku VAT dają podatnikom prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w sytuacji, gdy nie otrzymali oni w określonym terminie zapłaty za sprzedane towary czy usługi. Potocznie sytuacja ta określana jest mianem ulgi za złe długi i dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona – czyli gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Obecnie obowiązujące regulacje ustawowe nie przewidywały możliwości skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi w sytuacji, gdy dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Nakładały jednak na dłużnika obowiązek dokonania stosownej korekty VAT naliczonego.

Od 1 lipca 2015 r. do ustawy o VAT zostanie wprowadzony przepis, zgodnie z którym w przypadku gdy dłużnik będzie pozostawał w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynie 150-ty dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji wyłączony zostanie obowiązek dokonania przez niego korekty podatku naliczonego. Ponadto od 1 lipca 2015 r. możliwe będzie korzystanie z ulgi na złe długi przez podatnika (wierzyciela) w przypadku istnienia pomiędzy nim, a dłużnikiem powiązań o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikających ze stosunku pracy.

Zmiany dotyczące rozliczania VAT z tytułu nabycia paliwa

Warto wskazać, że z dniem 30 czerwca kończy się okres przejściowy, w którym obowiązywał całkowity zakaz odliczania o VAT od paliwa do samochodów osobowych użytkowanych przez podatników do celów mieszanych. Obecnie istniejące ograniczenia powodują, że w przypadku samochodów firmowych o przeznaczeniu mieszanym podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczania 50% VAT kwoty podatku naliczonego w stosunku do wszystkich poniesionych wydatków eksploatacyjnych (poza podatkiem VAT od paliwa nabytego do tych samochodów).

Już od 1 lipca 2015 r. podatnicy będą mogli korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych użytkowanych do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych.