Umowa ze spółką w upadłości

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie oznacza zawsze definitywnego zakończenia jego działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe jest bowiem szczególnym sposobem prowadzenia postępowania egzekucyjnego (tzw. egzekucja generalna). Głównym jego celem jest zaspokojenie wierzycieli. Spółka w upadłości na czas postępowania zachowuje osobowość prawną, dochodzi jednak do zmian w zakresie jej reprezentacji. Ostrożny przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że zawarcie umowy z upadłą spółką, aczkolwiek możliwe, może...

Jak przyspieszyć egzekucję długów

Dla osób, które mają doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych oczywistym jest stwierdzenie, że procedury sądowe bywają długotrwałe i skomplikowane. Czasem zdarza się, że nawet pomimo ewidentnie słusznej argumentacji, z przyczyn formalnych nie udaje się uzyskać korzystnego rozstrzygnięcia sądu.

Skarga pauliańska – gdy dłużnik ucieka z majątkiem

Standardowa umowa najczęściej przewiduje, że jedna strona wykona na rzecz drugiej np. jakąś usługę, określone dzieło, czy przeniesie na nią jakieś prawo (świadczenie niepieniężne), w zamian za zapłatę (świadczenie pieniężne). Przy tak określonych obowiązkach stron, oczekujący na zapłatę wierzyciel może domagać się jej wyłącznie od drugiej strony kontraktu. Nielojalny dłużnik, który nie spełnia swojego świadczenia, może starać się ubezskutecznić przyszłą...

Hipoteka przymusowa sposobem na dłużnika

Uzyskanie tytułu wykonawczego (np. nakazu zapłaty, wyroku, por. niżej) przeciwko dłużnikowi, samo w sobie nie stanowi o możliwości odzyskania długu. Tytuł wykonawczy stwierdza tylko obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia, np. zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Zakres zabezpieczenia oraz sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego (hipoteka na nieruchomości)

Hipoteka jest powszechnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Zabezpieczenie hipoteczne opiera się na przedmiocie, na którym wierzytelność jest zabezpieczana – nieruchomości (bądź kilku nieruchomościach w przypadku hipoteki łącznej albo udziale we współwłasności nieruchomości). Oprócz nieruchomości hipoteka może także obciążać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego (wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego) lub wierzytelność...