Miarkowanie opłaty egzekucyjnej

Kontynuując tematykę zainicjowaną w poprzednich numerach biuletynu Radar Prawny, dotyczącą opłat pobieranych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, w niniejszym artykule skupimy się na instytucji miarkowania tychże opłat.

Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela

Regulacje dotyczące ustalania wysokości opłat egzekucyjnych, zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.) budzą wiele kontrowersji i wątpliwości interpretacyjnych. Dotyczą one zwłaszcza kwestii prawidłowego ustalenia wysokości opłaty egzekucyjnej nakładanej przez komornika na dłużnika, w przypadku umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela. Zgodnie z ustawą (art....

Koszty postępowania egzekucyjnego

W życiu przedsiębiorstwa, w szczególności prowadzącego szeroko zakrojoną działalność gospodarczą i mającego tym samym do czynienia z wieloma kontrahentami, niejednokrotnie zdarza się szukać rozstrzygnięcia sporu, zaistniałego w toku takiej właśnie działalności, na drodze postępowania sądowego. Jak pokazuje praktyka, a co do dodatkowo wynika także z prowadzonych statystyk, spośród procesów sądowych prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami, dominują te o zapłatę.

Nakaz zapłaty po europejsku

Europejskie postępowanie nakazowe pozwala na wydanie orzeczenia skutecznego wobec zagranicznego kontrahenta z możliwością prowadzenia postępowania egzekucyjnego w państwie UE bez potrzeby stwierdzenia wykonalności.

Porozumienie z windykatorem szansą dla dłużnika

W pierwszym odczuciu dłużnika windykator pukający do drzwi jest równoznaczny z wejściem sprawy naszego długu na drogę sądową. Rozpoczęcie działań zmierzających do odzyskania należności nie zawsze oznacza skierowania sprawy do sądu. Przeciwnie, wytoczenie powództwa o zapłatę przeciwko dłużnikowi to w zasadzie ostateczność, końcowy krok wierzyciela.

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej jako: EPU) zostało wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26 poz. 156). W dniu 1 stycznia 2012 r. miną dwa lata od wejścia w życie ww. przepisów.

Dochodzenie roszczeń od dłużnika zagranicznego

We współczesnych realiach gospodarki rynkowej, związanej ze swobodnym przepływem towarów i usług przez granice pozbawione barier celnych, polskie firmy coraz częściej i śmielej współpracują z kontrahentami zagranicznymi. Jak pokazują statystyki, od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, następuje znaczny i systematyczny wzrost liczby przedsiębiorców znad Wisły podejmujących wymianę handlową z partnerami z Unii.

Weksel trasowany w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami

Charakterystyczną cechą obrotu gospodarczego jest powszechny dziś kredyt kupiecki. Co do zasady, polega on na odroczeniu terminu zapłaty za wykonanie umowy sprzedaży czy dostawy. W praktyce, przy zawieraniu kontraktu strony umawiają się w ten sposób, że kupujący uiści należność za towar dopiero po upływie określonego czasu od daty fizycznego jego otrzymania. Transakcje tego typu, niewątpliwie korzystne dla nabywców, nie muszących ...

Możliwość zawierania transakcji w walutach obcych jako konsekwencja zniesienia zasady walutowości wyrażonej w art. 358 k.c.

Dnia 24 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.). Nowelizacja zniosła obowiązującą w Polsce tzw. zasadę walutowości określoną w art. 358 k.c., a także uchyliła art. 9 pkt. 15 ustawy Prawo dewizowe wskazujący na kategorie...