Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy sp. z o.o.

Wspólnicy posiadający wobec spółki wierzytelności z różnych tytułów prawnych często zastanawiają się, jakie kroki prawne mogą podjąć, żeby swoją wierzytelność od spółki odzyskać. Problem ten nabiera znaczenia szczególnie w tych spółkach, które na spłatę należności wobec wspólnika nie mają środków.

Zmiany w S24 – utrudnienia dla przedsiębiorców

Już od ponad 5 lat istnieje możliwość zawiązania spółki z o.o. w tzw. trybie S24, a więc przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Możliwość ta okazała się dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców i to z kilku powodów.

Wydzielenie spółki a podatek od nieruchomości – odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyraził swój pogląd w zakresie podmiotu uprawnionego i zobowiązanego do rozliczenia podatku od nieruchomości, która wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej ze spółki dzielonej do spółki przejmującej. W odpowiedzi Minister zwrócił uwagę na należny podatek od nieruchomości za okres sprzed dnia wydzielenia. Jego zdaniem podatek od nieruchomości, do którego zapłaty...

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. może stanowić proces mało skomplikowany, sprowadzający się w zasadzie do ustalenia ceny przez strony, zawarcia umowy przed notariuszem oraz dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS (prowadzonego przez sąd rejestrowy). W przypadku jednak sprzedaży udziałów powiązanej z przejęciem spółki z o.o., w całości bądź też częściowo, sama transakcja oraz przygotowanie do niej są dużo...

Sposoby zarządzania procesem likwidacji spółki z o.o.

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze jej likwidacji jest procesem złożonym oraz obostrzonym regulacjami ukierunkowanymi na ochronę interesów wierzycieli i wspólników spółki. Powyższe cele są realizowane głównie za pośrednictwem osoby likwidatora, który reprezentuje spółkę w toku likwidacji. Z tego właśnie względu jego kompetencje są ściśle uregulowane przez ustawę. Niniejszy artykuł porusza kwestię zakresu czynności, jakie muszą być przeprowadzone dla...

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Jednym ze sposobów zwiększenia wiarygodności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) wobec kontrahentów jest podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o. Podniesienie może być realizowane między innymi w związku z planami inwestycyjnymi lub też wobec planowanego wniesienia nowych wkładów do spółki przez dotychczasowych wspólników, bądź przystąpienia do niej nowych, a wreszcie wobec problemu pokrycia strat w prowadzonej działalności.