W dniu 12 czerwca 2017 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (poz. 1133).

Ustawa ta przewiduje, że zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy w trybie S24 wymaga opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Z dniem wejścia w życie ustawy wyłączona zostanie zatem możliwość podpisania umowy spółki z o.o. oraz złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przy wykorzystaniu tzw. „zwykłego” podpisu elektronicznego, uzyskiwanego przez założenie konta w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. O uzasadnieniu tej zmiany jak i konsekwencjach jej wprowadzenia pisaliśmy już w artykule „Zmiany w S24 – utrudnienia dla przedsiębiorców”.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.