Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy sp. z o.o.

Wspólnicy posiadający wobec spółki wierzytelności z różnych tytułów prawnych często zastanawiają się, jakie kroki prawne mogą podjąć, żeby swoją wierzytelność od spółki odzyskać. Problem ten nabiera znaczenia szczególnie w tych spółkach, które na spłatę należności wobec wspólnika nie mają środków.

Wydzielenie spółki a podatek od nieruchomości – odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyraził swój pogląd w zakresie podmiotu uprawnionego i zobowiązanego do rozliczenia podatku od nieruchomości, która wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej ze spółki dzielonej do spółki przejmującej. W odpowiedzi Minister zwrócił uwagę na należny podatek od nieruchomości za okres sprzed dnia wydzielenia. Jego zdaniem podatek od nieruchomości, do którego zapłaty...

Sposoby zarządzania procesem likwidacji spółki z o.o.

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze jej likwidacji jest procesem złożonym oraz obostrzonym regulacjami ukierunkowanymi na ochronę interesów wierzycieli i wspólników spółki. Powyższe cele są realizowane głównie za pośrednictwem osoby likwidatora, który reprezentuje spółkę w toku likwidacji. Z tego właśnie względu jego kompetencje są ściśle uregulowane przez ustawę. Niniejszy artykuł porusza kwestię zakresu czynności, jakie muszą być przeprowadzone dla...

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Jednym ze sposobów zwiększenia wiarygodności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) wobec kontrahentów jest podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o. Podniesienie może być realizowane między innymi w związku z planami inwestycyjnymi lub też wobec planowanego wniesienia nowych wkładów do spółki przez dotychczasowych wspólników, bądź przystąpienia do niej nowych, a wreszcie wobec problemu pokrycia strat w prowadzonej działalności.

Zatrudnienie wspólnika sp z o.o. w spółce na podstawie umowy o pracę

Wspólnicy – Członkowie Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dążąc do zapewniania sobie stałego źródła dochodu – niezależnego od wyników finansowych spółki – częstokroć zatrudniając się w spółce, której są wspólnikiem na podstawie umowy o pracę. Zabieg ten, stanowi jedną z form „optymalizacji” dochodów spółki jak i też zapewnienia sobie osłony socjalnej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – sp. z o.o. lub spółkę akcyjną

Dotychczasowa regulacja przewidywała jedynie możliwość przekształcania spółek prawa handlowego lub przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 1 lipca 2011 roku, wprowadzona ustawą z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) umożliwiła przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą przekształcenie się w spółkę kapitałową: spółkę z...

Nowe możliwości dla przedsiębiorców – przekształcenie działalności gospodarczej w jednoosobowe spółki kapitałowe

Dotychczasowa regulacja przewidywała jedynie możliwość przekształcania spółek prawa handlowego lub przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 1 lipca 2011 roku, wprowadzona ustawą z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) umożliwiła przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą przekształcenie się w spółkę kapitałową: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo...