Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoba prawna, działa poprzez swoje organy. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim zarząd, jako że to właśnie na jego rzecz zostało przewidziane domniemanie kompetencji niezastrzeżonych na rzecz innych organów. Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Fakt przyznania członkom zarządu szerokiego zakresu uprawnień rodzi pytanie, czy powinni oni ponosić równie szeroką odpowiedzialność za swoje działania,...

Jak rozwiązywać spory w spółce z o.o.

Utworzenie spółki z o.o. wiąże się z osiągnięciem przez wspólników porozumienia co do celu gospodarczego, dla którego spółka jest zawiązywana oraz co do zasad prowadzenia tej działalności. Wyrazem tych ustaleń jest zawarta przez wspólników umowa spółki. Z upływem czasu może się jednak okazać, że poczynione na początku działalności spółki ustalenia wspólników wymagają modyfikacji. Ujawnić się mogą także rozbieżności w podejściu...

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy sp. z o.o.

Wspólnicy posiadający wobec spółki wierzytelności z różnych tytułów prawnych często zastanawiają się, jakie kroki prawne mogą podjąć, żeby swoją wierzytelność od spółki odzyskać. Problem ten nabiera znaczenia szczególnie w tych spółkach, które na spłatę należności wobec wspólnika nie mają środków.

Wydzielenie spółki a podatek od nieruchomości – odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyraził swój pogląd w zakresie podmiotu uprawnionego i zobowiązanego do rozliczenia podatku od nieruchomości, która wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej ze spółki dzielonej do spółki przejmującej. W odpowiedzi Minister zwrócił uwagę na należny podatek od nieruchomości za okres sprzed dnia wydzielenia. Jego zdaniem podatek od nieruchomości, do którego zapłaty...

Sposoby zarządzania procesem likwidacji spółki z o.o.

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze jej likwidacji jest procesem złożonym oraz obostrzonym regulacjami ukierunkowanymi na ochronę interesów wierzycieli i wspólników spółki. Powyższe cele są realizowane głównie za pośrednictwem osoby likwidatora, który reprezentuje spółkę w toku likwidacji. Z tego właśnie względu jego kompetencje są ściśle uregulowane przez ustawę. Niniejszy artykuł porusza kwestię zakresu czynności, jakie muszą być przeprowadzone dla...

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Jednym ze sposobów zwiększenia wiarygodności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) wobec kontrahentów jest podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o. Podniesienie może być realizowane między innymi w związku z planami inwestycyjnymi lub też wobec planowanego wniesienia nowych wkładów do spółki przez dotychczasowych wspólników, bądź przystąpienia do niej nowych, a wreszcie wobec problemu pokrycia strat w prowadzonej działalności.