W branży dużo mówi się o oczekiwanej gruntownej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Nie może to dziwić, bo planowane są bardzo istotne zmiany, a przedłużające się prace nad projektem noweli zaczynają budzić niepokój. Należy jednak pamiętać, że prawdopodobna nowela ustawy o publicznym transporcie zbiorowym to nie jedyna istotna nowość w otoczeniu prawnym publicznego transportu zbiorowego. Zbyt mało uwagi poświęca się unijnemu rozporządzeniu 2016/2338, które wejdzie w życie z dniem 24 grudnia 2017 roku.

Nowelizacja rozporządzenia 1370/2007

Najnowsze rozporządzenie modyfikuje obowiązujące od kilku lat tzw. rozporządzenie 1370/2007, czyli dokument o zasadniczym znaczeniu dla sektora publicznego transportu zbiorowego. Jak głosi nazwa nowego rozporządzenia, odnosi się ono do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego. Nazwa ta może być nieco myląca, ponieważ sugeruje, że dokument ten odnosi się wyłącznie do transportu kolejowego. Nie jest to do końca prawda, ponieważ wiele przepisów rozporządzenia 2016/2338 znajduje zastosowanie także do innych gałęzi transportu, w tym do transportu autobusowego i komunikacji miejskiej.

Specyfikacja zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych

Rozporządzenie 2016/2338 wprowadza wiele nowych przepisów. Dodany został cały nowy rozdział pod tytułem „Specyfikacja zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych”. Specyfikacje oraz zakres ich zastosowania mają być określane przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Doprecyzowanie trybu bezpośredniego

Doprecyzowano art. 5 ust. 2 rozporządzenia, który mówi o tym, kiedy organizator może zawrzeć bezpośrednio (czyli np. bez przetargu) umowę z tzw. podmiotem wewnętrznym. Zmieniono też przepisy określające obowiązkową treść umowy o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym. Dodano regulację, zgodnie z którą podmioty wykonujące usługi publiczne w transporcie powinny przestrzegać obowiązków mających zastosowanie w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy ustanowionych na mocy prawa Unii, prawa krajowego lub układów zbiorowych. Znacznie rozszerzono też zakres obowiązków informacyjnych po stronie podmiotów wykonujących przewozy pasażerskie.

Podsumowanie

W mojej ocenie niezwykle istotne jest, aby zarówno przewoźnicy, jak i samorządowcy zapoznali się dokładnie z treścią rozporządzenia 2016/2338. Raz jeszcze podkreślam, że wbrew jego nazwie, nie wywołuje ono skutków jedynie w zakresie transportu kolejowego.