12 kwietnia 2018r. przyjęto projekt ustawy o tachografach, który został opracowany przez zespół Ministerstwa Infrastruktury. W nowych przepisach przewidziano regulacje dotyczące wymagań sytemu tachografów, zwiększające bezpieczeństwo przewozów drogowych. Ustawa ma również na celu dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia unijnego wydanego w tym zakresie. 

Zmiany w projekcie docelowo mają przysłużyć się zmniejszeniu ryzyka nieprawidłowego używania urządzeń pomiarowych. W tym celu zaproponowano nowe zasady instalacji, naprawy oraz serwisów tachografów. Nałożony zostanie, także bezwzględny zakaz w odniesieniu do reklam oraz sprzedaży urządzeń, które służą do zakłócania ich pracy. W projekcie przewidziano, również nowy wymiar kar, które mogą zostać nałożone w przypadku naruszenia przepisów oraz rozporządzenia unijnego. Kara grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2, będzie grozić w przypadku produkcji, dystrybucji, sprzedaży, a także reklamy urządzeń lub przedmiotów przeznaczonych do zakłócania pracy tachografów.

Warsztaty w obliczu nowych wymagań

Obowiązujące do dnia dzisiejszego wytyczne dla warsztatów serwisujących tachografy – analogowe oraz cyfrowe – zawierały się w dwóch nie do końca spójnych ustawach: Prawo o miarach oraz w ustawie o systemie tachografów cyfrowych. Projekt ustawy oraz zawarte w nim nowe regulacje mają docelowo ujednolicić całość, poprzez jasne sprecyzowanie wymagań, które będą leżały w gestii wszystkich warsztatów instalujących, naprawiających oraz sprawdzających tachografy. W nowych regulacjach nie zabrakło także doprecyzowania wymagań oraz uprawnień dla techników.

Projekt ustawy przewiduje, iż wydane zezwolenia umożliwiające prowadzenie działalności warsztatom, które zajmują się instalacją, sprawdzaniem, przeglądem lub naprawą tachografów cyfrowych, zachowają ważność po wejściu ustawy w życie. Niemniej jednak powinni dostosować się do nowych przepisów w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie.

Dodatkowo Prezes Głównego Urzędu miar będzie uprawniony do przedłużenia wydawanych zezwoleń na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie prac nad tachografami, podmiotom niespełniających nowych wymagań – zatrudnienia technika warsztatu. Natomiast owe przedłużenie będzie możliwe na okres nieprzekraczający 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. W związku z tym, czas na zatrudnienie wykwalifikowanych oraz przeegzaminowanych techników warsztatu, będzie wystarczająco długi.

Wydawanie kart dla kierowców

W ciągu ostatnich 5 lat wydanych zostało około 125 tys. kart kierowcy. Projekt ustawy wprowadza nowe możliwości, mianowicie wydawanie czasowych i nieodnawialnych kart kierowców na okres nieprzekraczający 185 dni. Bez wątpienia stanowi to swojego rodzaju udogodnienie dla kierowców, nie mających stałego miejsca zamieszania w Unii Europejskiej, a chcących wykonywać pracę kierowcy na terenie UE.

Czy będzie bezpieczniej?

Zmiana przepisów ma docelowo wpłynąć na ograniczenie nadużyć związanych z ewidencją czasu pracy kierowców, tym samym zwiększając stopień bezpieczeństwa przewozów. W obliczu nowych wymagań dla warsztatów z pewnością wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w zakresie serwisowania urządzeń pomiarowych. Jednakże sam proces prowadzonych napraw może nie ulec radykalnej zmianie. W przepisach nie została chociażby zdefiniowana odpowiedzialność z tytułu popełnionych błędów podczas naprawy tachografów.

Znacznie większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców, którzy zatrudniają kierowców wzbudzają zmiany usprawniające prowadzenie firm transportowych. Możliwość uzyskania czasowych i nieodnawialnych kart kierowcy na okres nieprzekraczający 185 dni, ułatwi ich zatrudnianie oraz pozwoli niwelować problemy z niedoborem pracowników na rodzimym rynku.

Pierwotnie przepisy miały wejść w życie 1 czerwca 2018 roku, jednak dopiero w dniu 25 lipca 2018 roku ustawa została podpisana przez Prezydenta.