Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym a VAT [FILM]

W publicznym transporcie zbiorowym zarówno operatorzy jak i organizatorzy tego transportu z zainteresowaniem obserwują zmianę podejścia organów podatkowych do kwestii podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT rekompensaty.W publicznym transporcie zbiorowym zarówno operatorzy jak i organizatorzy tego transportu z zainteresowaniem obserwują zmianę podejścia organów podatkowych do kwestii podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT rekompensaty.

Nowelizacja systemu monitorowania – nowe kary dla przewoźników i kierowców

W dniu 18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towaru (tzw. SENT). W zamyśle ustawodawcy monitorowanie przewozu tzw. towarów wrażliwych miało przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwalczanie tzw. szarej strefy w rodzimej gospodarce. Zgodnie z zapisami nowelizacji, zmiana powinna wejść w życie już na początku września, jednak na chwilę obecną projekt znajduje się...

Kolejny projekt zmian w przewozach pasażerskich w transporcie drogowym

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w listopadzie 2016 roku powołało zespół do opracowania nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Efektem prac zespołu jest projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 1 czerwca 2017 roku. Jest to kolejny projekt nowelizujący regulacje prawne dotyczące przewozów pasażerskich w transporcie drogowym, który w ciągu ostatniego roku został opracowany pod nadzorem Ministra...

Kontrola Inspektora Transportu Drogowego w siedzibie przedsiębiorcy

W wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego (WITD) tworzy się wewnętrzne kwartalne plany kontroli przedsiębiorców. Plany te tworzone są w szczególności na podstawie wykazu podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka, informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kontroli drogowych, wniosków i skarg. Zdarza się jednak, że kontrolowane są również przedsiębiorstwa, które nie znajdują się „w kluczu” planów kontroli. Nie należy mieć jednak złudzeń, podmiot, który...

Kontrola kierowcy przez Inspektora Transportu Drogowego

Obowiązujące przepisy prawa zawierają szeroki katalog zadań, jakie przysługują Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Do tej pory kontrole dotyczyły głównie samochodów ciężarowych. Jednak wachlarz uprawnień ITD jest o wiele szerszy i może on skontrolować również samochody osobowe. Zakres kontroli także jest bardzo szeroki, ponieważ inspektor może sprawdzić nie tylko stan techniczny pojazdu, ale także czas pracy kierowcy oraz sposób użytkowania urządzenia...

Kolejna odsłona pakietu paliwowego

W dniu 25 stycznia 2017 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Projekt zakłada monitorowanie drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. System monitorowania przewozu towarów będzie obejmował gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych. W projekcie ustawy szczegółowo określono obowiązki podmiotów uczestniczących w przewozie towarów...

Zmiana ustawy o transporcie drogowym – omówienie najważniejszych elementów noweli z dnia 4 listopada 2016 roku

W dniu 4 listopada 2016 roku Sejm przyjął obszerną nowelizację ustawy o transporcie drogowym (Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym, Dz.U. z 2016 r., poz. 1935). Większość przepisów noweli wchodzi w życie już niebawem, bo w dniu 15 grudnia 2016 roku (m.in. przepisy dotyczące postępowania w sprawie stwierdzania wymogu dobrej reputacji, przepisy dotyczące...

Kogo zmiecie rewolucja w publicznym transporcie zbiorowym

Otoczenie prawne, w jakim prowadzone są regularne przewozy pasażerskie w transporcie drogowym, jest niezwykle dynamiczne. Od pięciu lat spodziewano się, że swoista rewolucja na rynku przewozów drogowych rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2017 r., kiedy to miało wejść w życie szereg przepisów dotyczących m.in. zasad wypłacania przewoźnikom rekompensaty za stosowanie ulg ustawowych.

Czy rekompensatę można traktować jako dotację?

Rekompensata wypłacana operatorom przez organizatorów stanowi kluczowy element finansowania publicznego transportu zbiorowego. Pomimo że instytucja rekompensaty funkcjonuje w publicznym transporcie zbiorowym już od kilku lat, jej charakter i miejsce w polskim systemie prawnym nadal nie zostały jednoznacznie wyjaśnione.

Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym

Kwalifikacja prawna świadczenia określanego w umowach o świadczenie usług publicznych jako rekompensata nastręcza sporo problemów w praktyce stosowania prawa i prowadzi do wielu nieporozumień. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13) wymienia następujące sposoby finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej: pobieranie opłat za świadczenie usług transportu pasażerskiego, udostępnianie operatorowi przez organizatora transportu zbiorowego środków...