W dniu 3 września 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg kluczowych zmian, niezmiernie istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców działających w branży transportowej.

Ustawodawca, wprowadzając nowelizację, miał na celu uzupełnienie oraz doprecyzowanie przepisów, które dotyczą aspektu funkcjonowania Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportowych m.in. w zakresie przekazywania informacji przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego do Komisji Europejskiej o przeprowadzanych kontrolach w obszarze pojazdów, dokładniej mówiąc informacji o ich masie oraz przekroczeniach związanych z danym pojazdem.

Jednak najistotniejszą zmianą dla przedsiębiorców transportowych stanowi dostosowanie przepisów prawa polskiego do Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 w zakresie taryfikatora kar za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Warto zaznaczyć, iż nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nie jest podyktowana tylko i wyłącznie obowiązkiem dostosowania prawodawstwa polskiego do unijnego. Odpowiedzialność wykroczeniowa w odniesieniu do osoby zarządzającej lub wykonującej jakiekolwiek czynności transportem drogowych została przez Ustawodawcę uchylona i zastąpiona odpowiedzialnością administracyjną. Co więcej doprecyzowane zostały także przepisy nawiązujące do postępowań w sprawie oceny dobrej reputacji przewoźnika przykładowo w zakresie uruchamiania procedury za najpoważniejsze naruszenia, których kierowcy dopuścili się w innych krajach.

Zmiany w taryfikatorze

Nowy taryfikator będzie zawierał podział naruszeń na: poważne (PN), bardzo poważne (BPN) oraz najpoważniejsze (NN). Dodatkowo w ustawie o transporcie drogowym zostaną wprowadzone nowe naruszenia, za które dotychczas nie stosowano żadnych kar np. naruszenie za brak odnotowania w tachografie cyfrowym informacji dotyczących kraju rozpoczęcia lub zakończenie pracy. Kary za naruszenia zostaną zaostrzone, i tak przykładowo podczas kontroli drogowej na przedsiębiorcę może zostać nałożona maksymalna kara 12.000 zł, podczas gdy dotychczas maksymalna kara to było 10.000 zł, Co więcej, maksymalna kara dla zarządzających transportem będzie kształtować się na poziomie 3000 zł, natomiast za fałszowanie ewidencji czasu pracy kierowcy do 8000 zł. Negatywnych konsekwencji, należy się spodziewać również w sytuacji braku dokumentu poświadczającego możliwość wykonywania zawodu przewoźnika oraz w przypadku używania urządzenia przeznaczonego do zakłócania pracy tachografu.

Transport intermodalny

Nowelizacja ustawy wprowadza definicję legalną transportu intermodalnego (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu), której od dawna brakowało w polskim prawodawstwie Nowelizacja ustawy przewiduje również, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego wysyłający będzie zobligowany sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera czy też nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy będzie zobowiązany posiadać taką deklarację oraz okazać ją na żądanie uprawnionego organu kontroli np. Inspekcji Transportu Drogowego.