W dniu 14 maja 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem nowelizacji jest połączenie rozwiązania znajdujących się obecnie w dwóch ustawach: elektronicznego rejestru przewozu towarów SENT (ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów) oraz składania oświadczeń papierowych (ustawa o podatku akcyzowym).

Powyższa zmiana ma na celu zlikwidowanie tzw. szarej strefy. Jak wskazują autorzy projektu wprowadzony system monitorowania przewozu drogowego towarów w znaczący sposób ograniczył najistotniejszy z punktu widzenia wielkości szarej strefy problem obrotu paliwami silnikowymi bez zapłacenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Jednakże problem nadal jest dość duży, w szczególności w obszarze olejów opałowych, które mają właściwości zbliżone do paliw silnikowych i jednocześnie korzystają z obniżonej o ponad 900 zł/1000 l stawki podatku akcyzowego. Ujawnione przez Służbę Celną dane wskazuje, iż w latach 2012 – 2014 uszczuplenia w tym zakresie w podatku akcyzowym wynosiły ok. 400 mln zł, również organy Krajowej Administracji Skarbowej potwierdziły iż skala problemu jest duża – w grudniu 2017 roku wykryto nieprawidłowości na kwotę ok. 20 mln zł.

Olej opałowy w sent

Po wejściu w życie projektowanych przepisów, w rejestrze przewozu towarów SENT trzeba będzie zgłaszać wszystkie przewozy oleju opałowego – obecnie obowiązek ten dotyczy przewozu oleju opałowego w ilości przekraczającej 500 litrów.

Projekt ustawy zakłada również powstanie elektronicznego obiegu dokumentacji w obszarze obrotu olejem opałowym. Według autorów projektu zaproponowane rozwiązania przyczynią się do szybszego i sprawniejszego obrotu olejem opałowym oraz do uszczelnienia jego obrotu.

Projektowane zmiany pozwolą na objęcie system SENT przewozu i obrotu olejów opałowych oraz na usprawnienie kontroli nad jego wykorzystaniem i szybsze wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy. Warto zwrócić uwagę, iż na oleju napędowy akcyza jest wyższa (1.196 zł za 1000 litrów) niż na olej opałowy (232 zł za 1000 litrów), dlatego coraz częściej się zdarza, że olej opałowy jest używany niezgodnie z przeznaczeniem np. do tankowania samochodów czy maszyn rolniczych.

Obowiązkiem rejestracji w elektronicznym systemie SENT nie będą objęte podmioty nabywające oleje opałowe w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów i w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów.

Inne obowiązki

Dodatkowo autorzy projektu przewidzieli również obowiązek złożenia uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Osoby prywatne i firmy dystrybucyjne będą musieli  zarejestrować się we właściwym urzędzie skarbowym, co będzie skutkować dostarczeniem oleju opałowego na adres wskazany w zgłoszeniu. Powyższe oznacza, iż przedsiębiorcy będą mieli znacznie mniej obowiązków administracyjnych.

Wejście w życie

Zgodnie z projektem część przepisów ma zacząć obowiązywać już od 1 września 2019 roku, z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które wejdą w życie w innym terminie. Ponadto do końca marca 2020 roku podmioty dokonujące obrotu olejem opałowym będą mogły stosować dotychczas obowiązujące regulacje, tj. przyjmować od nabywców papierowe oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych i składać miesięczne zestawienia tych oświadczeń do urzędu skarbowego.