Wielokrotne zawezwanie do próby ugodowej – chęć porozumienia stron czy taktyka procesowa

„W jaki sposób przerwać bieg przedawnienia?” – słysząc takie pytanie z ust klienta większości prawników od razu przychodzi na myśl zawezwanie do próby ugodowej inicjujące pomiędzy spornymi stronami postępowanie pojednawcze. Postępowanie to umożliwia przedsiębiorcy i jego dłużnikowi zawarcie ugody przed sądem bez konieczności wszczynania procesu. W praktyce jednak postępowanie takie rzadko kończy się ugodą, a wierzyciele wykorzystują je przede wszystkim...

Zawezwanie do próby ugodowej jako tania alternatywa rozstrzygania sporów cywilnych

Przepisy regulujące procedurę postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi, poza zwykłym postępowaniem cywilnym wiążącym się z wytoczeniem powództwa, umożliwiają wierzycielowi zawezwanie dłużnika do próby ugodowej. Zawezwanie do próby ugodowej niesie za sobą szereg możliwości i korzyści, których odpowiednie wykorzystanie pozwoli obniżyć koszty postępowania, a także zwiększyć jego efektywność.

Przesłanki skuteczności doręczenia zastępczego w procedurze cywilnej – uwagi na tle art. 138 k.p.c.

Przepisy procedury cywilnej określające zasady skuteczności doręczeń pism sądowych dla osób fizycznych mają nader istotne znaczenie procesowe. Od prawidłowości doręczeń uzależniona jest bowiem możliwość wystąpienia wielu zdarzeń procesowych. Najogólniej rzecz ujmując doręczenie polega na zgodnym z przepisami prawa umożliwieniu adresatowi korespondencji zapoznania się z jej treścią. Kodeks postępowania cywilnego różnie normuje kwestię doręczeń, biorąc pod uwagę kategorię odbiorcy oraz miejsce...

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 grudnia 2009 roku – wybrane zagadnienia. Doręczenia

W dniu 19 kwietnia 2010 roku weszła w życie kolejna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Zasadnicze zmiany wprowadzone tą nowelizacją odnoszą się do problematyki doręczeń. Ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości dokonywania doręczeń przez innego niż operator publiczny, operatora pocztowego (art. 131 § 1 kodeksu postępowania cywilnego) oraz przez osobę zatrudnioną w sądzie, czyli w praktyce pracownika sekretariatu sądu. Znowelizowany art. 131...

Podstawy wniesienie apelacji

Postępowanie sądowe nigdy nie jest łatwe. W przeważającej części przypadków przegrana strona uważa wydane orzeczenie za niesprawiedliwe. Dlatego Kodeks postępowania cywilnego zawiera dwa środki odwoławcze od decyzji sądu pierwszej instancji. Są nimi apelacja i zażalenie, a także w określonych przypadkach skarga na orzeczenie referendarza sądowego.