Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Dodatkowo w spółce tej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka komandytowa jest formą prowadzenia działalności gospodarczej chętnie wykorzystywaną w obrocie gospodarczym. Jak zawrzeć umowę spółki komandytowej?

Konieczna wizyta u notariusza

Umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy skutkuje bezwzględną nieważnością umowy, a złożenie takiej umowy wraz z wnioskiem o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców KRS powodować będzie odmowę zarejestrowania spółki.

Kto podpisuje umowę spółki

Umowę spółki zawierają wszyscy wspólnicy spółki, a więc zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze. W jej treści powinno się znaleźć zgodne oświadczenie wspólników o zawiązaniu spółki.

W razie gdyby którykolwiek ze wspólników nie mógł osobiście stawić się u notariusza, możliwe jest zawarcie umowy spółki przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem wspólnika może być każda osoba posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 100 kc.), w tym także drugi wspólnik. Przy udzielaniu pełnomocnictwa, należy pamiętać o jego prawidłowej formie, którą w omawianym przypadku będzie forma aktu notarialnego (art. 99 § 1 kc.). Udzielenie pełnomocnictwa w innej formie nie będzie uprawniało pełnomocnika do zawarcia w imieniu swojego mocodawcy umowy spółki komandytowej.

Warunek lub zastrzeżenie terminu

Zgodnie z wolą wspólników, zawarcie umowy spółki może nastąpić pod warunkiem bądź z zastrzeżeniem terminu. Umieszczenie w umowie spółki warunku uzależnia zawarcie tej umowy od określonego przez wspólników zdarzenia przyszłego i niepewnego. Można przykładowo zawrzeć umowę pod warunkiem uzyskania przez komplementariusza (spółkę kapitałową w organizacji) wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przy takim postanowieniu, umowa zostanie zawarta dopiero po ziszczeniu się opisanego warunku.

Zastrzeżenie w umowie spółki terminu ma natomiast ten skutek, że zawarcie tej umowy następuje z chwilą ziszczenia się określonego przez wspólników zdarzenia przyszłego i pewnego. Terminem tym może być przykładowo konkretna data. Zastrzeżenie terminu może nastąpić także wtedy, gdy wspólnicy nie znają wprawdzie konkretnej daty zdarzenia w chwili zawierania umowy spółki, ale jest pewne, że zdarzenie to nastąpi.

Zgoda na zawarcie umowy

Przed zawarciem umowy spółki komandytowej należy zbadać, czy z treści ustawy lub czynności prawnej nie wynika obowiązek uzyskania zgody określonego podmiotu na jej zawarcie. Tak może być przykładowo w przypadku, gdy umowę spółki komandytowej ma zawrzeć osoba pozostająca w związku małżeńskim. W praktyce obrotu często zdarza się także, że w umowie spółki bądź w statucie spółki przystępującej do spółki komandytowej w charakterze wspólnika, znajdują się regulacje nakładające obowiązek wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki komandytowej przez wskazany tam organ spółki. Zgoda wyrażana jest w formie aktu wewnętrznego, takiego jak uchwała zarządu, rady nadzorczej czy zgromadzenia wspólników. Wprawdzie uzyskanie takiego aktu ma znaczenie przede wszystkim w sferze wewnętrznej określonej spółki, jednak w przypadku braku wymaganej zgody określonego organu wspólnika, notariusz może odmówić dokonania czynności zawarcia umowy spółki komandytowej.

Obowiązek podatkowy

Zawarcie umowy spółki komandytowej powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku będzie w tym przypadku wynosiła 0,5% od wartości wkładów wnoszonych do spółki komandytowej. Obowiązek zapłaty podatku ciąży na spółce, pobiera go natomiast notariusz już przy zawieraniu umowy spółki.