Umowa przedwstępna spółki komandytowej

Zawarcie umowy spółki komandytowej może zostać poprzedzone zawarciem przez wspólników przedwstępnej umowy spółki. Umowę taką można zawrzeć, gdy wspólnicy dojdą już do porozumienia przynajmniej co do obligatoryjnych postanowień umowy spółki. Z pewnych względów pozostawiają oni jednak czas na dokonanie dalszych ustaleń w zakresie fakultatywnych elementów umowy spółki, dotyczących przykładowo funkcjonowania spółki, współpracy pomiędzy wspólnikami czy wykonania określonych czynności poprzedzających zawarcie...

Umowa spółki komandytowej

Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Dodatkowo w spółce tej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka komandytowa jest formą prowadzenia działalności gospodarczej chętnie wykorzystywaną w obrocie gospodarczym. Jak zawrzeć umowę spółki komandytowej?

Wydzielenie spółki a podatek od nieruchomości – odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyraził swój pogląd w zakresie podmiotu uprawnionego i zobowiązanego do rozliczenia podatku od nieruchomości, która wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przenoszonej ze spółki dzielonej do spółki przejmującej. W odpowiedzi Minister zwrócił uwagę na należny podatek od nieruchomości za okres sprzed dnia wydzielenia. Jego zdaniem podatek od nieruchomości, do którego zapłaty...

Transformacje i połączenia spółek

Zmiana statusu prawnego wspólnika spółki komandytowej będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawna (ułomną osobą prawną) może mieć bezpośredni wpływ na jego stosunek prawny ze spółką, a także na stosunki wewnętrzne spółki. Szczególne zmiany o charakterze podmiotowym, takie jak połączenie, podział czy przekształcenie wspólnika, które zmieniają „istotę” wspólnika, mają wpływ szczególny.

Sprzedaż udziału spółkowego w spółce komandytowej

W spółce komandytowej zbycie udziału spółkowego, czyli ogółu praw i obowiązków, jest sposobem na przeniesienie na inną osobę tytułu uczestnictwa w spółce, będącego odpowiednikiem sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji w spółkach akcyjnych. Tym samym odróżnić należy zbycie (do którego niezbędny jest zbywca i nabywca udziału spółkowego) od innych zmian statusu wspólnika lub zmian w składzie osobowym...

Ilu wspólników musi mieć spółka komandytowa?

Z istoty spółki komandytowej wynika, że wspólników w spółce musi być co najmniej dwóch, tj. co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz. Odmienny status oraz zakres praw i obowiązków obu typów wspólników jest cechą charakterystyczną spółki komandytowej, odróżniającą ją od spółki jawnej. Należy z tego wywnioskować, że ta sama osoba nie może być również jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem...

Czy osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych może być wspólnikiem spółki komandytowej?

Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez cienia wątpliwości może być komplementariuszem jak i komandytariuszem spółki komandytowej, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wątpliwości co do możliwości wstąpienia przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych do spółki w charakterze komplementariusza mogą wynikać z podstawowej roli komplementariusza w zakresie reprezentowania spółki komandytowej i prowadzenia jej spraw.

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej – wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej jest możliwe, jeżeli umowę spółki zawarto na czas nieoznaczony, na takich zasadach, jak wypowiedzenie umowy spółki jawnej (art. 61 § 1 w zw. z art. 103 § 1 ksh.). Przyjmuje się, że uczestnictwo w spółce handlowej, podobnie jak inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, pozostają w zakresie wolności osób fizycznych i prawnych wyrażonej w postaci swobody działalności...

Przystąpienie nowego wspólnika do spółki komandytowej

Przystąpienie komplementariusza lub komandytariusza podlega podobnym regułom jak zmiana statusu komplementariusza i komandytariusza w spółce komandytowej. Przy czym istotna różnica polega na dopuszczeniu do uczestnictwa w spółce nowego wspólnika, którego zasadniczą rolą będzie – w przypadku komplementariuszy – prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja obok dotychczasowych komplementariuszy, a w przypadku komandytariuszy – dokapitalizowanie spółki wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Zmiana umowy...