Czy osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych może być wspólnikiem spółki komandytowej?

Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez cienia wątpliwości może być komplementariuszem jak i komandytariuszem spółki komandytowej, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wątpliwości co do możliwości wstąpienia przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych do spółki w charakterze komplementariusza mogą wynikać z podstawowej roli komplementariusza w zakresie reprezentowania spółki komandytowej i prowadzenia jej spraw.

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej – wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej jest możliwe, jeżeli umowę spółki zawarto na czas nieoznaczony, na takich zasadach, jak wypowiedzenie umowy spółki jawnej (art. 61 § 1 w zw. z art. 103 § 1 ksh.). Przyjmuje się, że uczestnictwo w spółce handlowej, podobnie jak inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, pozostają w zakresie wolności osób fizycznych i prawnych wyrażonej w postaci swobody działalności...

Przystąpienie nowego wspólnika do spółki komandytowej

Przystąpienie komplementariusza lub komandytariusza podlega podobnym regułom jak zmiana statusu komplementariusza i komandytariusza w spółce komandytowej. Przy czym istotna różnica polega na dopuszczeniu do uczestnictwa w spółce nowego wspólnika, którego zasadniczą rolą będzie – w przypadku komplementariuszy – prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja obok dotychczasowych komplementariuszy, a w przypadku komandytariuszy – dokapitalizowanie spółki wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Zmiana umowy...

Odpowiedzialność wspólnika spółki komandytowej wobec spółki i pozostałych wspólników

Odpowiedzialność komplementariuszy i komandytariuszy wobec spółki lub pozostałych wspólników wiąże się bezpośrednio z pojęciem szkody wyrządzonej spółce lub pozostałym wspólnikom. Wspólnicy mogą zawrzeć w umowie spółki postanowienia dotyczące wzajemnej odpowiedzialności wspólników i spółki. Możliwe są także umowy między samymi wspólnikami, które regulują stosunki wewnętrzne wspólników i nie są składane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. umowy wspólników).

Rozwiązanie spółki komandytowej i wykluczenie wspólnika

Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd (art. 63 § 1 ksh.). Przesłanką wydania wyroku jest istnienie „ważnego powodu” do rozwiązania spółki. Jeżeli ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, zamiast orzekać o rozwiązaniu spółki sąd może orzec o wyłączeniu danego wspólnika ze spółki, na wniosek pozostałych wspólników (art. 63 § 2 ksh.).

Pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki

Podobnie jak w przypadku pozbawienia prawa reprezentacji spółki, komplementariusz może zostać pozbawiony prawa prowadzenia spraw spółki w drodze zmiany umowy spółki. Zgodnie z art. 9 zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W związku z powyższym sytuacja, w której umowa spółki uchyla jednomyślność wspólników, skutkuje podobnym jak w przypadku reprezentacji spółki zagadnieniem dopuszczalności pozbawienia...

Pozbawienie i ograniczenie wspólnika prawa reprezentacji w spółce komandytowej

Zasady reprezentacji spółki komandytowej, mogą podlegać zmianom w trakcie istnienia spółki, zarówno w okresie zgody między wspólnikami, jak również w przypadku konfliktu. Umowa spółki może od początku istnienia spółki przewidywać, że określony komplementariusz lub komplementariusze są pozbawieni prawa reprezentowania spółki, względnie – określać sposób reprezentacji w ten sposób, że komplementariusze są uprawnieni do reprezentowania spółki jedynie łącznie z innym komplementariuszem...

Konflikt między wspólnikami spółki komandytowej

Podstawą istnienia spółki jest relacja między jej wspólnikami. Jakiekolwiek zaburzenia tej relacji mogą prowadzić do niezgodności, która w wyniku eskalacji może doprowadzić do konfliktu. W związku z powyższym można mówić o różnych stadiach konfliktu, a tym samym różnych sposobach ich rozwiązywania, które w tym miejscu wymagają zdefiniowania.