Sprzedaż ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej

W spółce komandytowej zbycie udziału spółkowego, czyli ogółu praw i obowiązków, jest sposobem na przeniesienie na inną osobę tytułu uczestnictwa w spółce, będącego odpowiednikiem sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji w spółkach akcyjnych. Tym samym odróżnić należy zbycie (do którego niezbędny jest zbywca i nabywca udziału spółkowego) od innych zmian statusu wspólnika lub zmian w składzie osobowym...

Udziały w spółce komandytowej

Udział w spółce komandytowej wspólników w rozumieniu biznesowym można językowo wywodzić zarówno z pojęcia „brania udziału”, czyli uczestnictwa w pewnym przedsięwzięciu wspólnie z innymi osobami, jak również „dzielenia się”, czyli podziału uprawnień związanych ze spółką pomiędzy dwie lub więcej osób. Oba intuicyjnie znaczenia są prawidłowe, albowiem udział w spółce komandytowej wiąże się z uczestnictwem w niej (wyrażającym się w uzyskaniem...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako wspólnik spółki komandytowej

Wspólnicy spółki komandytowej i ich liczba Spółka komandytowa jest spółką osobową, która zgodnie z art. 102 k.s.h. składa się z co najmniej jednego wspólnika posiadającego status komplementariusza i co najmniej jednego będącego komandytariuszem. Komplementariusz to z zasady wspólnik „aktywny” – prowadzący sprawy spółki i reprezentujący ją na zewnątrz, a nadto odpowiadający bez ograniczenia za zobowiązania spółki w ramach tzw. subsydiarnej...

Czy osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych może być wspólnikiem spółki komandytowej?

Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez cienia wątpliwości może być komplementariuszem jak i komandytariuszem spółki komandytowej, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wątpliwości co do możliwości wstąpienia przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych do spółki w charakterze komplementariusza mogą wynikać z podstawowej roli komplementariusza w zakresie reprezentowania spółki komandytowej i prowadzenia jej spraw.

Rozwiązanie spółki komandytowej

Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd (art. 63 § 1 ksh.). Przesłanką wydania wyroku jest istnienie „ważnego powodu” do rozwiązania spółki. Jeżeli ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, zamiast orzekać o rozwiązaniu spółki sąd może orzec o wyłączeniu danego wspólnika ze spółki, na wniosek pozostałych wspólników (art. 63 § 2 ksh.).

Osoby fizyczne jako wspólnicy spółki komandytowej

Poza cechami wspólnymi dla wszystkich spółek osobowych, spółka komandytowa wyróżnia się odmiennym statusem jej wspólników, co stanowi element niezbędny i charakterystyczny dla każdej tego typu spółki. Istota spółki komandytowej polega bowiem na tym, że za zobowiązania spółki wobec osób trzecich co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia i jest on zwany komplementariuszem). Natomiast odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika – zwanego...

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej – wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej jest możliwe, jeżeli umowę spółki zawarto na czas nieoznaczony, na takich zasadach, jak wypowiedzenie umowy spółki jawnej (art. 61 § 1 w zw. z art. 103 § 1 ksh.). Przyjmuje się, że uczestnictwo w spółce handlowej, podobnie jak inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, pozostają w zakresie wolności osób fizycznych i prawnych wyrażonej w postaci swobody działalności...

Przystąpienie nowego wspólnika do spółki komandytowej

Przystąpienie komplementariusza lub komandytariusza podlega podobnym regułom jak zmiana statusu komplementariusza i komandytariusza w spółce komandytowej. Przy czym istotna różnica polega na dopuszczeniu do uczestnictwa w spółce nowego wspólnika, którego zasadniczą rolą będzie – w przypadku komplementariuszy – prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja obok dotychczasowych komplementariuszy, a w przypadku komandytariuszy – dokapitalizowanie spółki wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Zmiana umowy...

Odpowiedzialność wspólnika spółki komandytowej wobec spółki i pozostałych wspólników

Odpowiedzialność komplementariuszy i komandytariuszy wobec spółki lub pozostałych wspólników wiąże się bezpośrednio z pojęciem szkody wyrządzonej spółce lub pozostałym wspólnikom. Wspólnicy mogą zawrzeć w umowie spółki postanowienia dotyczące wzajemnej odpowiedzialności wspólników i spółki. Możliwe są także umowy między samymi wspólnikami, które regulują stosunki wewnętrzne wspólników i nie są składane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (tzw. umowy wspólników).

Konflikt między wspólnikami

Podstawą istnienia spółki jest relacja między jej wspólnikami. Jakiekolwiek zaburzenia tej relacji mogą prowadzić do niezgodności, która w wyniku eskalacji może doprowadzić do konfliktu. W związku z powyższym można mówić o różnych stadiach konfliktu, a tym samym różnych sposobach ich rozwiązywania, które w tym miejscu wymagają zdefiniowania.