Przystąpienie wspólnika do spółki osobowej a jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Pomimo generalnej reguły niezmienności grona wspólników w spółkach osobowych, Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) przewiduje kilka przypadków, w których skład ten może ulec zmianie. Przede wszystkim, zgodnie z art. 10 § 1 k.s.h. jeżeli umowa spółki na to pozwala, osoba trzecia może wejść na miejsce dotychczasowego wspólnika w drodze nabycia ogółu jego praw i obowiązków w spółce. Istnieje także możliwość przystąpienia...

Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia się przez spółkę z „byłym” wspólnikiem i jakie są zasady spłaty?

Istnieje kilka możliwości odstąpienia od uczestnictwa wspólnika w spółce osobowej. W poniższym artykule przedstawimy, jakie możliwości mają w tym zakresie wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych, ze względu na analogiczny charakter stosowania kluczowych przepisów w tych typach spółek. W pewnych przypadkach „wystąpienie” wspólnika łączy się z rozwiązaniem spółki i ustaniem jej bytu prawnego po przeprowadzeniu likwidacji. Inne, jak  zbycie ogółu...

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej lub komandytowej przez wspólnika

Uczestnictwo w spółce jawnej lub komandytowej jest dobrowolne, tym samym każdemu wspólnikowi przysługuje z mocy ustawy prawo do wypowiedzenia umowy spółki zawartej na czas nieoznaczony poprzez złożenie jednostronnego, prawnokształtującego oświadczenia woli. Należy mieć jednak na uwadze skutki podjętej decyzji. Na „starcie”, jakim był początkowy okres funkcjonowania spółki, prawa i obowiązki przysługujące wspólnikowi kształtowały się bowiem zupełnie inaczej aniżeli na „mecie”,...

Prawa i obowiązki wspólników spółki komandytowej

Wybierając spółkę komandytową jako formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, przyszli wspólnicy kierują się przede wszystkim rozkładem ciężaru odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich. Komplementariusz zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych k.s.h. i art. 22 § 2 w zw. z art. 103 § 1 k.s.h. ponosi taką odpowiedzialność całym swoim majątkiem bez ograniczenia, a odpowiedzialność komandytariusza wedle art. 111...

Zbywanie „udziałów” w spółkach prawa handlowego a zgody korporacyjne

Wspólnicy spółek z różnych powodów decydują się zakończyć swoją partycypację w spółce, licząc na odpowiedni ekwiwalent w postaci ceny za zbywane prawa. W zależności od typu spółki, mogą istnieć jednak istnieć różne obostrzenia w tym zakresie. W spółkach osobowych zasadą jest niezmienność składu osobowego wspólników, z kolei w spółkach kapitałowych za regułę przyjmuje się dowolność zbywania udziałów. Zbywanie udziałów w...

Postępowanie sądowe w sprawie pozbawienia wspólnika prawa do reprezentacji

Przepis art. 30 § 2 k.s.h. przyznaje uprawnienie do wytoczenia powództwa o pozbawienie wspólnika spółki jawnej prawa do reprezentacji tej spółki. Przesłanką uwzględnienia powództwa przez sąd są „ważne powody”. Co istotne, na mocy art. 103 § 1 k.s.h. wskazany przepis ma odpowiednie zastosowanie do spółki komandytowej z uwagi na brak odrębnych regulacji w tytule II dziale III  k.s.h., dotyczącym tejże...

Udział kapitałowy w spółce osobowej  

Na mocy umowy spółki osobowej powstaje spółka, która jest osobnym od wspólnika podmiotem prawa. Pomiędzy spółką i wspólnikiem powstaje jednak specyficzny stosunek prawny, którego wyrazem jest m.in. zobowiązanie wspólnika do wniesienia wkładu za ekwiwalent zasadniczo w postaci udziału kapitałowego w majątku spółki. Obowiązek wniesienia wkładu związany jest m.in. z zapewnieniem spółce pierwotnego majątku na potrzeby prowadzenia przedsiębiorstwa, ochroną interesu wierzycieli...

Uprawnienia korporacyjne wspólników w spółkach osobowych

Uczestnictwo w spółce wiąże się z powstaniem szeregu praw i obowiązków po stronie wspólników. Część z nich ma charakter majątkowy np. prawo do udziału w zyskach i stratach spółki, prawo do odsetek od udziału kapitałowego, czy prawo do udziału w majątku likwidowanej spółki.  Pozostałe prawa i obowiązki mają charakter głównie organizacyjny – i tym właśnie poświęcony jest niniejszy artykuł. Kodeks...

Sądowe dochodzenie roszczenia o wypłatę zysku w spółce jawnej lub komandytowej

Fundamentalnym uprawnieniem wspólników z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej, np. jawnej lub komandytowej, jest majątkowe prawo do zysku, które – jak się w większości przyjmuje – ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie można go wyłączyć w drodze umowy, szczególnie, jeżeli jednocześnie utrzymuje się obowiązek danego wspólnika do uczestniczenia w stratach spółki. Takie postanowienie zgodnie z art. 58 § 3 k.c....