Udział kapitałowy w spółce komandytowej

Udział kapitałowy jest pojęciem prawnym w spółkach osobowych, które obok udziału w zyskach i stratach stanowi istotną podstawę kształtowania uprawnień wspólników, przede wszystkim o charakterze majątkowym. Przepisy ksh. nie zawierają ustawowej definicji udziału kapitałowego, jednak w doktrynie oznacza się go jako określoną wartość księgową wyrażoną w złotych stanowiącą podstawę do określenia praw lub obowiązków wspólnika określonych ustawą lub umową spółki.

Zysk wspólników spółki komandytowej

Zarówno komplementariusze jak i komandytariusze mogą uzyskiwać przychód ze spółki komandytowej z różnych tytułów prawnych. Jednak zasadniczym sposobem wynagradzania wspólników jest udział w zyskach i stratach. Udział w zyskach i stratach występuje bowiem w każdej spółce przez cały okres jej działalności i z reguły jest zasadniczym celem społeczno-gospodarczym zawiązania spółki komandytowej przez wspólników.

Wynagrodzenie za pracę wspólnika na rzecz spółki komandytowej

Niezależnie o udziału w zyskach i stratach, wspólnik może uzyskiwać przychody prowadząc sprawy spółki, wykonując pracę lub świadcząc usługi na rzecz spółki. W tym zakresie wyjaśnienia wymaga kwestia prowadzenia spraw spółki oraz wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki w kontekście przedmiotu wkładu do spółki.

Udział w masie likwidacyjnej spółki komandytowej

W przypadku likwidacji spółki, po spłaceniu jej zobowiązań i pozostawienia odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych, pozostała kwota zwana „masą likwidacyjną” dzieli się między wspólników zgodnie z postanowieniami umowy spółki (art. 82 § 1 w zw. z art. 103 § 1 ksh.). Przyjmuje się, że wspólnicy spółki komandytowej mają bardzo szeroką autonomię w zakresie regulacji podziału majątku pozostałego...

Spółka komandytowa – obowiązki wspólników

Definicja spółki handlowej zawarta w art. 3 ksh. określa, że wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów oraz przez współdziałanie w inny sposób, przewidziany w umowie spółki. Tym samym obowiązki wspólników mogą wynikać zarówno z przepisów prawa jak i umowy spółki, przy czym niektóre dotyczą wszystkich wspólników, inne uzależnione są od statusu wspólnika w spółce, w...

Uprawnienia wspólników występujących ze spółki komandytowej

Przez wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej należy rozumieć sytuację, w której wspólnik przestaje uczestniczyć w spółce i żadna osoba nie nabywa jego ogółu praw i obowiązków wspólnika. Nie należy tym samym, mylić pojęcia wystąpienia wspólnika ze spółki z pojęciem zbycia udziału spółkowego, w której to sytuacji wspólnik wprawdzie przestaje uczestniczyć w spółce, ale w jego miejsce wstępuje inna osoba, która...

Uprawnienia korporacyjne wspólników spółki komandytowej

Podstawowym uprawnieniem, a jednocześnie obowiązkiem korporacyjnym komplementariuszy, a w niektórych przypadkach również komandytariuszy, jest prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, oraz prawo do reprezentowania spółki. W zakresie prowadzenia spraw spółki wspólnicy często podejmują decyzje poprzez podjęcie uchwały, jednak ta forma współdecydowania nie jest zastrzeżona wyłącznie do obszaru prowadzenia spraw spółki. W związku z tym można mówić o swoistej kompetencji w...

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową

Jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza nie odpowiada już skali działalności i związanemu z nią ryzyku, warto rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności na spółkę komandytową, która oferuje możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników, przy zachowaniu korzystnego sposobu opodatkowania przychodów. Sposobów na osiągnięcie tego celu jest co najmniej kilka. Do czynników decydujących o wyborze konkretnego sposobu mogą należeć w szczególności: czas trwania procesu zmiany formy...