Postępowania sądowe w sprawach o rozwiązanie spółki komandytowej i wyłączenie wspólnika

Uprawnienie do żądania rozwiązania spółki i do wyłączenia wspólnika Przepisy art. 63 § 1 i 2 k.s.h. przyznają wspólnikom spółki jawnej odpowiednio: uprawnienie do wytoczenia powództwa o rozwiązanie spółki i prawo do żądania – w tym samym trybie (procesu) – wyłączenia wspólnika ze spółki. Wskazane uprawnienia nie mogą zostać wyłączone odmiennymi postanowieniami umowy spółki (powołane przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący). Nie...

Postępowanie zabezpieczające w sprawie odebrania wspólnikowi prawa do prowadzenia spraw spółki komandytowej

Zgodnie z art. 730 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej można żądać udzielenia zabezpieczenia, przy czym może to nastąpić jeszcze przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Oznacza to m.in., że w pozwie o odebranie wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki komandytowej (która to sprawa jest sprawą cywilną – gospodarczą), a nawet przed jego złożeniem, można domagać się udzielenia zabezpieczenia wspomnianego roszczenia...

Postępowanie sądowe w sprawie pozbawienia wspólnika prawa do reprezentacji

Przepis art. 30 § 2 k.s.h. przyznaje uprawnienie do wytoczenia powództwa o pozbawienie wspólnika spółki jawnej prawa do reprezentacji tej spółki. Przesłanką uwzględnienia powództwa przez sąd są „ważne powody”. Co istotne, na mocy art. 103 § 1 k.s.h. wskazany przepis ma odpowiednie zastosowanie do spółki komandytowej z uwagi na brak odrębnych regulacji w tytule II dziale III  k.s.h., dotyczącym tejże...

Konflikt między wspólnikami spółki komandytowej

Podstawą istnienia spółki jest relacja między jej wspólnikami. Jakiekolwiek zaburzenia tej relacji mogą prowadzić do niezgodności, która w wyniku eskalacji może doprowadzić do konfliktu. W związku z powyższym można mówić o różnych stadiach konfliktu, a tym samym różnych sposobach ich rozwiązywania, które w tym miejscu wymagają zdefiniowania.

Udział kapitałowy w spółce komandytowej

Udział kapitałowy jest pojęciem prawnym w spółkach osobowych, które obok udziału w zyskach i stratach stanowi istotną podstawę kształtowania uprawnień wspólników, przede wszystkim o charakterze majątkowym. Przepisy ksh. nie zawierają ustawowej definicji udziału kapitałowego, jednak w doktrynie oznacza się go jako określoną wartość księgową wyrażoną w złotych stanowiącą podstawę do określenia praw lub obowiązków wspólnika określonych ustawą lub umową spółki.

Zysk wspólników spółki komandytowej

Zarówno komplementariusze jak i komandytariusze mogą uzyskiwać przychód ze spółki komandytowej z różnych tytułów prawnych. Jednak zasadniczym sposobem wynagradzania wspólników jest udział w zyskach i stratach. Udział w zyskach i stratach występuje bowiem w każdej spółce przez cały okres jej działalności i z reguły jest zasadniczym celem społeczno-gospodarczym zawiązania spółki komandytowej przez wspólników.

Wynagrodzenie za pracę wspólnika na rzecz spółki komandytowej

Niezależnie o udziału w zyskach i stratach, wspólnik może uzyskiwać przychody prowadząc sprawy spółki, wykonując pracę lub świadcząc usługi na rzecz spółki. W tym zakresie wyjaśnienia wymaga kwestia prowadzenia spraw spółki oraz wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki w kontekście przedmiotu wkładu do spółki.

Udział w masie likwidacyjnej spółki komandytowej

W przypadku likwidacji spółki, po spłaceniu jej zobowiązań i pozostawienia odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych, pozostała kwota zwana „masą likwidacyjną” dzieli się między wspólników zgodnie z postanowieniami umowy spółki (art. 82 § 1 w zw. z art. 103 § 1 ksh.). Przyjmuje się, że wspólnicy spółki komandytowej mają bardzo szeroką autonomię w zakresie regulacji podziału majątku pozostałego...