Konflikt między wspólnikami

Podstawą istnienia spółki jest relacja między jej wspólnikami. Jakiekolwiek zaburzenia tej relacji mogą prowadzić do niezgodności, która w wyniku eskalacji może doprowadzić do konfliktu. W związku z powyższym można mówić o różnych stadiach konfliktu, a tym samym różnych sposobach ich rozwiązywania, które w tym miejscu wymagają zdefiniowania.

Rozwiązanie spółki komandytowej i wykluczenie wspólnika

Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd (art. 63 § 1 ksh.). Przesłanką wydania wyroku jest istnienie „ważnego powodu” do rozwiązania spółki. Jeżeli ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, zamiast orzekać o rozwiązaniu spółki sąd może orzec o wyłączeniu danego wspólnika ze spółki, na wniosek pozostałych wspólników (art. 63 § 2 ksh.).

Pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki

Podobnie jak w przypadku pozbawienia prawa reprezentacji spółki, komplementariusz może zostać pozbawiony prawa prowadzenia spraw spółki w drodze zmiany umowy spółki. Zgodnie z art. 9 zmiana umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W związku z powyższym sytuacja, w której umowa spółki uchyla jednomyślność wspólników, skutkuje podobnym jak w przypadku reprezentacji spółki zagadnieniem dopuszczalności pozbawienia...

Pozbawienie i ograniczenie wspólnika prawa reprezentacji w spółce komandytowej

Zasady reprezentacji spółki komandytowej, mogą podlegać zmianom w trakcie istnienia spółki, zarówno w okresie zgody między wspólnikami, jak również w przypadku konfliktu. Umowa spółki może od początku istnienia spółki przewidywać, że określony komplementariusz lub komplementariusze są pozbawieni prawa reprezentowania spółki, względnie – określać sposób reprezentacji w ten sposób, że komplementariusze są uprawnieni do reprezentowania spółki jedynie łącznie z innym komplementariuszem...

Konflikt między wspólnikami spółki komandytowej

Podstawą istnienia spółki jest relacja między jej wspólnikami. Jakiekolwiek zaburzenia tej relacji mogą prowadzić do niezgodności, która w wyniku eskalacji może doprowadzić do konfliktu. W związku z powyższym można mówić o różnych stadiach konfliktu, a tym samym różnych sposobach ich rozwiązywania, które w tym miejscu wymagają zdefiniowania.

Udział kapitałowy w spółce komandytowej

Udział kapitałowy jest pojęciem prawnym w spółkach osobowych, które obok udziału w zyskach i stratach stanowi istotną podstawę kształtowania uprawnień wspólników, przede wszystkim o charakterze majątkowym. Przepisy ksh. nie zawierają ustawowej definicji udziału kapitałowego, jednak w doktrynie oznacza się go jako określoną wartość księgową wyrażoną w złotych stanowiącą podstawę do określenia praw lub obowiązków wspólnika określonych ustawą lub umową spółki.

Zysk wspólników spółki komandytowej

Zarówno komplementariusze jak i komandytariusze mogą uzyskiwać przychód ze spółki komandytowej z różnych tytułów prawnych. Jednak zasadniczym sposobem wynagradzania wspólników jest udział w zyskach i stratach. Udział w zyskach i stratach występuje bowiem w każdej spółce przez cały okres jej działalności i z reguły jest zasadniczym celem społeczno-gospodarczym zawiązania spółki komandytowej przez wspólników.

Wynagrodzenie za pracę wspólnika na rzecz spółki komandytowej

Niezależnie o udziału w zyskach i stratach, wspólnik może uzyskiwać przychody prowadząc sprawy spółki, wykonując pracę lub świadcząc usługi na rzecz spółki. W tym zakresie wyjaśnienia wymaga kwestia prowadzenia spraw spółki oraz wykonywania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki w kontekście przedmiotu wkładu do spółki.