Podstawowym uprawnieniem, a jednocześnie obowiązkiem korporacyjnym komplementariuszy, a w niektórych przypadkach również komandytariuszy, jest prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, oraz prawo do reprezentowania spółki. W zakresie prowadzenia spraw spółki wspólnicy często podejmują decyzje poprzez podjęcie uchwały, jednak ta forma współdecydowania nie jest zastrzeżona wyłącznie do obszaru prowadzenia spraw spółki. W związku z tym można mówić o swoistej kompetencji w zakresie rozstrzygania przez wspólników w sprawach istotnych dla spółki w formie uchwał wspólników, również w kwestiach niedotyczących prowadzenia spraw spółki.

Uchwała wspólników spółki komandytowej

W szczególności przyjmuje się, że poza prowadzeniem spraw spółki decyzje mogą być podejmowane w formie uchwały m.in. w sprawie zmiany umowy spółki, w tym zmiany postanowień zmiennych umowy spółki komandytowej zawartej według wzorca umowy w systemie teleinformatycznym, rozwiązania spółki, powołania i odwoływania likwidatorów, wyrażania zgody na inne zmiany dotyczące spółki, jeżeli umowa spółki wymaga podjęcia uchwały. Wspólnicy w umowie spółki mogą przyznać poszczególnym wspólnikom po jednym głosie lub różną liczbę głosów, uwzględniając stopień zaangażowania w sprawy spółki, wniesione wkłady, czy udział w zyskach i stratach spółki.

Uprawnienia dotyczące pozyskiwania informacji

Poza tym wspólnicy mają prawo osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, które ma charakter bezwzględny i jego ograniczenie (a tym bardziej wyłączenie) jest nieważne. Taki sam charakter mają uprawnienia komandytariuszy do wniesienia do sądu rejestrowego o zarządzenie udostępnienia komandytariuszowi sprawozdania finansowego i złożenie innych wyjaśnień (art. 38 w zw. z art. 103 § 1 ksh. oraz art. 120 ksh.).

Komandytariusz ma prawo wyrażania zgody lub jej odmowy na czynności spółki przekraczające zakres zwykłych czynności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Umowa spółki może również rozszerzać uprawnienia kontrolne wspólników. Przykładem może być umowa spółki, w której nabycie środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł wymaga uchwały komandytariuszy podjętej zwykłą większością głosów. Nabycie i zbycie przez spółkę udziałów w innych spółkach oraz przystępowanie do nich wymaga zgody wszystkich komandytariuszy.

Prawo wypowiedzenia umowy spółki

Do bezwzględnie obowiązujących uprawnień wspólników należą również prawo wypowiedzenia umowy spółki na sześć miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego (jeżeli umowę spółki zawarto na czas oznaczony) oraz prawo do żądania rozwiązania spółki i wyłączenia wspólnika.