W przypadku likwidacji spółki, po spłaceniu jej zobowiązań i pozostawienia odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych, pozostała kwota zwana „masą likwidacyjną” dzieli się między wspólników zgodnie z postanowieniami umowy spółki (art. 82 § 1 w zw. z art. 103 § 1 ksh.). Przyjmuje się, że wspólnicy spółki komandytowej mają bardzo szeroką autonomię w zakresie regulacji podziału majątku pozostałego po rozwiązaniu spółki, niezależnie czy skutkuje ona likwidacją czy innym sposobem zakończenia działalności.

Umowne uregulowanie udziału w masie likwidacyjnej

Możliwe jest zatem swobodne uregulowanie w umowie spółki udziału w masie likwidacyjnej spółki np. w oparciu o udział w zyskach i stratach, udział kapitałowy, jak i ustalenie proporcji całkowicie oderwanej od udziału w zyskach i stratach czy wkładów wspólników. Podobnie jak przy określaniu w umowie spółki udziału w zyskach i stratach, przy definiowaniu udziału w masie likwidacyjnej należy mieć na uwadze aspekty podatkowe związane z takim podziałem masy likwidacyjnej, który może zostać uznany za nierynkowy lub nieuzasadniony gospodarczo.

Niewypłacalność spółki komandytowej

W pierwszej kolejności należy zbadać, czy majątek spółki w momencie otwarcia likwidacji wystarcza na spłatę długów i udziałów kapitałowych. Jeżeli tak nie jest, niedobór dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki, a w razie ich braku – w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w stracie. W przypadku niewypłacalności jednego ze wspólników, przypadającą na niego część niedoboru dzieli się między pozostałych wspólników w takim samym stosunku (art. 83 w zw. z art. 103 § 1 ksh.).

Gdy majątek spółki wystarczy do spłaty długów

Jeżeli majątek spółki w momencie otwarcia likwidacji wystarcza na spłatę długów i udziałów kapitałowych, w braku odmiennych postanowień umowy spółki, z majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji najpierw spłaca się wspólnikom udziały kapitałowe, a nadwyżkę dzieli między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku (art. 82 § 1 w zw. z art. 103 § 1 ksh.).