Kiedy powstaje obowiązek rozliczenia się przez spółkę z „byłym” wspólnikiem i jakie są zasady spłaty?

Istnieje kilka możliwości odstąpienia od uczestnictwa wspólnika w spółce osobowej. W poniższym artykule przedstawimy, jakie możliwości mają w tym zakresie wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych, ze względu na analogiczny charakter stosowania kluczowych przepisów w tych rodzajach spółek. W pewnych przypadkach „wystąpienie” wspólnika łączy się z rozwiązaniem spółki i ustaniem jej bytu prawnego po przeprowadzeniu likwidacji. Inne, jak  zbycie ogółu...

Kiedy „wyjście” wspólnika ze spółki pomoże rozwiązać konflikt

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki wiąże się z możliwością występowania konfliktów między wspólnikami, których źródłem może być np. przekraczanie granic ryzyka ekonomicznego, relacje interpersonalne, czy odmienne wizje prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot tych sporów jest uzależniony przede wszystkim od statusu wspólników w spółce (zakresu praw i obowiązków) i rodzaju spółki. Wspólnicy w spółkach osobowych mają odmienne prawa i obowiązki, a tym...

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych i jej pozbawiona jako wspólnik spółek osobowych

Problemem często przewijającym się przy ustalaniu składu osobowego spółek, jest kwestia tego, kto może być ich wspólnikiem. Najczęściej wątpliwości dotyczą możliwości uczestnictwa innych spółek w spółkach osobowych – bezzasadnie, chyba, że chodzi o spółkę partnerską, gdzie wspólnikami (partnerami) mogą być tylko osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnego zawodu (art. 87 § 1 k.s.h.). Z kolei  prawo osób fizycznych do uczestniczenia...

Praca wspólnika jako wkład do spółki

Wkład wspólnika do spółki niekoniecznie musi mieć formę świadczenia pieniężnego, czy postać prawa zbywalnego np. własności nieruchomości czy sprzętu komputerowego, udziałów w spółkach lub praw do znaku towarowego. W niektórych rodzajach spółek przepisy pozwalają na uzyskanie praw wspólnika także w zamian za świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki.

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być likwidatorem spółki jawnej lub komandytowej?

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki jawnej lub spółki komandytowej, jak w przypadku każdego przedsięwzięcia gospodarczego, wiąże się z różnorodnym ryzykiem, które może uzasadniać zakończenie działalności spółki, a nawet je wymusić. W art. 58 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), ustawodawca enumeratywnie (wyczerpująco) określił przyczyny rozwiązania spółek, o których tu mowa: przyczyny przewidziane w umowie spółki, np. upływ czasu, na który spółka została...

Przystąpienie wspólnika do spółki osobowej a jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Pomimo generalnej reguły niezmienności grona wspólników w spółkach osobowych, Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) przewiduje kilka przypadków, w których skład ten może ulec zmianie. Przede wszystkim, zgodnie z art. 10 § 1 k.s.h. jeżeli umowa spółki na to pozwala, osoba trzecia może wejść na miejsce dotychczasowego wspólnika w drodze nabycia ogółu jego praw i obowiązków w spółce. Istnieje także możliwość przystąpienia...

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej lub komandytowej przez wspólnika

Uczestnictwo w spółce jawnej lub komandytowej jest dobrowolne, tym samym każdemu wspólnikowi przysługuje z mocy ustawy prawo do wypowiedzenia umowy spółki zawartej na czas nieoznaczony poprzez złożenie jednostronnego, prawnokształtującego oświadczenia woli. Należy mieć jednak na uwadze skutki podjętej decyzji. Na „starcie”, jakim był początkowy okres funkcjonowania spółki, prawa i obowiązki przysługujące wspólnikowi kształtowały się bowiem zupełnie inaczej aniżeli na „mecie”,...

Udział kapitałowy w spółce osobowej  

Na mocy umowy spółki osobowej powstaje spółka, która jest osobnym od wspólnika podmiotem prawa. Pomiędzy spółką i wspólnikiem powstaje jednak specyficzny stosunek prawny, którego wyrazem jest m.in. zobowiązanie wspólnika do wniesienia wkładu za ekwiwalent zasadniczo w postaci udziału kapitałowego w majątku spółki. Obowiązek wniesienia wkładu związany jest m.in. z zapewnieniem spółce pierwotnego majątku na potrzeby prowadzenia przedsiębiorstwa, ochroną interesu wierzycieli...

Sądowe dochodzenie roszczenia o wypłatę zysku w spółce jawnej lub komandytowej

Fundamentalnym uprawnieniem wspólników z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej, np. jawnej lub komandytowej, jest majątkowe prawo do zysku, które – jak się w większości przyjmuje – ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie można go wyłączyć w drodze umowy, szczególnie, jeżeli jednocześnie utrzymuje się obowiązek danego wspólnika do uczestniczenia w stratach spółki. Takie postanowienie zgodnie z art. 58 § 3 k.c....

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. – jak przyśpieszyć etap badania planu

W toku prowadzenia przez spółkę osobową działalności gospodarczej po stronie spółki lub jej wspólników może pojawić się potrzeba zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku przekształcenia wspólnicy muszą ściśle trzymać się procedur narzuconych przez przepisy. Dlatego często pojawiają się pytania, o możliwość optymalizacji czasu, jaki poświęcany jest na każdy etap przekształcenia. W artykule przedstawimy powyższe zagadnienie na przykładzie przekształcenia spółki...