Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy sp. z o.o.

Wspólnicy posiadający wobec spółki wierzytelności z różnych tytułów prawnych często zastanawiają się, jakie kroki prawne mogą podjąć, żeby swoją wierzytelność od spółki odzyskać. Problem ten nabiera znaczenia szczególnie w tych spółkach, które na spłatę należności wobec wspólnika nie mają środków. W takiej sytuacji wspólnicy często rozważają dokonanie swoistego „przekształcenia” przysługującej im wierzytelności na kapitał zakładowy spółki. Dzięki takiej konstrukcji, nazywanej...

Zmiany w S24 – utrudnienia dla przedsiębiorców

Już od ponad 5 lat istnieje możliwość zawiązania spółki z o.o. w tzw. trybie S24, a więc przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Możliwość ta okazała się dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców i to z kilku powodów.

Jak zabezpieczyć cenę sprzedaży udziałów?

Jednym z istotniejszych zagadnień, z jakim muszą zmierzyć się strony umowy sprzedaży udziałów, jest kwestia prawidłowego określenia sposobu zapłaty ceny. Uwagi przedstawione poniżej, dotyczące umów sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zależności od okoliczności danej transakcji można odpowiednio odnieść również do umów sprzedaży akcji lub sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej.

Zasady zbywania udziałów i kształtowania wynagrodzeń w spółkach rolnych z udziałem Skarbu Państwa

30 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi. Nowe regulacje wprowadzają szereg ograniczeń w obrocie ziemią rolną, w szczególności prawo do pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencje Nieruchomości Rolnych, a co za tym idzie także udziałów spółek z o.o. i akcji spółek akcyjnych – właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości rolnych.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. może stanowić proces mało skomplikowany, sprowadzający się w zasadzie do ustalenia ceny przez strony, zawarcia umowy przed notariuszem oraz dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS (prowadzonego przez sąd rejestrowy). W przypadku jednak sprzedaży udziałów powiązanej z przejęciem spółki z o.o., w całości bądź też częściowo, sama transakcja oraz przygotowanie do niej są dużo...