W publicznym transporcie zbiorowym zarówno operatorzy jak i organizatorzy tego transportu z zainteresowaniem obserwują zmianę podejścia organów podatkowych do kwestii podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT rekompensaty.

Rekompensata jako dotacja

Do pewnego momentu znaczna część organów podatkowych traktowała rekompensatę jako dopłatę, dotację, dofinansowanie do działalności operatora, która nie jest związana ze świadczeniem usługi na rzecz odbiorcy.

Dodatkowo w interpretacjach wskazywano na konieczność ustalenia czy dana dotacja – rekompensata – ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, czy też takiego bezpośredniego wpływu nie ma.

Na podstawę opodatkowania podatkiem VAT, mają wpływ wyłącznie te dotacje, które jednoznacznie i bezpośrednio są związane z dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeśli taki związek nie występuje, czyli można uznać, że rekompensata nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług przez operatora, lecz jest ogólnym dofinansowaniem kosztów działalności, wówczas nie podlega ona opodatkowaniem VAT.

Przykładowa interpretacja

Zwracano uwagę na fakt, że operator (spółka) nie świadczy usług na rzecz organizatora np. gminy, lecz na rzecz potencjalnych podróżnych. W konsekwencji rekompensata wypłacona przez organizatora nie stanowi wynagrodzenia z tytułu wykonywania usług na rzecz gminy. W szczególności między organizatorem a operatorem nie występuje świadczenie o charakterze ekwiwalentnym i wzajemnym, ponieważ odbiorcami usług są pasażerowie, korzystający z usług przewozu.

Zmiana podejścia organów podatkowych

W ostatnim czasie organy podatkowe zmieniły dotychczasowe stanowisko i uznają, że jednak istnieje bezpośredni związek pomiędzy usługą operatora a otrzymywaną rekompensatą.

Oczywisty dla organów podatkowych jest również wpływ na cenę – ostateczny odbiorca, czyli pasażer, płaci za usługę mniej bądź, w określonych przypadkach, nie płaci w ogóle, właśnie z powodu jej pokrycia rekompensatą.

Powyższe, zdaniem organów, prowadzi do konkluzji, iż otrzymywana przez spółki świadczące usługi transportu publicznego rekompensata, stanowi dopłatę, mającą bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług. Dzięki rekompensacie operator ma możliwość świadczenia usług przewozowych na poziomie akceptowalnym społecznie.

Podsumowanie

Na obecną chwilę trudno powiedzieć, czy powyższe stanowisko jest jedynie trendem interpretacyjnym, czy już ugruntowaną praktyką organów podatkowych.Pozostaje obserwować interpretacje indywidualne w tym zakresie i zastanawiać się, czy w określonej sytuacji samemu, bądź wspólnie z innymi operatorami lub organizatorami, nie wystąpić z takim wnioskiem.