Działalność organów spółek w warunkach pandemii

Skutkiem ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii związanego z zarażeniami koronawirusem COVID-19 jest między innymi istotne spowolnienie czy nawet wstrzymanie działalności wielu branż w gospodarce. Wynika to częściowo z zalecanego – celem ograniczenia transmisji wyjątkowo zaraźliwego wirusa – powstrzymywania się od przebywania w miejscach publicznych czy uczestnictwa w zgromadzeniach ludzi m.in. w galeriach handlowych, świątyniach czy biurach. Wiele osób...

Zmiany w spółkach od 1 marca 2019 r.

1 marca 2019 roku wchodzi w życie szereg zmian w kodeksie spółek handlowych (k.s.h.) i kodeksie cywilnym (k.c.), istotnych dla funkcjonowania spółek i nie tylko. Najważniejsze z nich wskazano poniżej. POTWIERDZANIE CZYNNOŚCI „FAŁSZYWEGO ORGANU” Na podstawie dotychczasowych przepisów k.c. czynności prawne tzw. fałszywego organu (czyli osoby, która działała jako organ osoby prawnej, np. jako zarząd spółki z o.o. lub akcyjnej,...

Zmiany w ustawie o KRS: nowe obowiązki dla członków organów spółek

15 marca 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, o których powinien wiedzieć każdy członek organu spółki. Nowe przepisy nakładają na zarządców spółek m.in. dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, a w zakresie wykonywania dotychczasowych zadań wprowadzają istotne zmiany, do których należy się dostosować.

Zewnętrzne badanie prawne spółki – uwagi praktyczne dla Zarządu

Obowiązkiem Zarządu jest prowadzenie spraw i reprezentacja spółki przy najwyższej dbałości o interesy zarządzanego podmiotu – dbałość tę Zarząd realizuje: zarówno podejmując decyzje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania spółki (np. inwestycyjne, organizacyjne), jak i reprezentując spółkę na zewnątrz, m.in. przy zawieraniu umów, składaniu zamówień czy kontaktach z kontrahentami i klientami. Zarząd jest zobowiązany chronić spółkę na płaszczyźnie konkurencyjności rynkowej i dbać o...

Praktyczne aspekty podjęcia sprzecznych z ustawą uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia

Uchwały wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej dotykają najistotniejszych materii w prawie spółek – począwszy od powołania organów, przez wyrażanie zgód na dokonywanie czynności przez spółkę a skończywszy na zmianach umów, i statutów spółek, podwyższeniach kapitału, dopłatach i przeobrażeniach organizacyjnych (połączenia, podziały, przekształcenia).

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – co czeka członków zarządu i rad nadzorczych w 2015 roku

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszła w życie zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która do dotychczasowego katalogu osób fizycznych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom (emerytalnemu i rentowym) włączyła także członków rad nadzorczych. Obowiązek ten dotyczy osób sprawujących swoją funkcję na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz otrzymujących z tego tytułu wynagrodzenie.

Komu przysługuje dostęp do informacji i dokumentów spółki?

Nie budzi wątpliwości, że obecnie, w dobie szybko zmieniającego się otoczenia prawno-gospodarczego, informacja stała się najcenniejszym dobrem. Przedsiębiorstwa, którym zależy na zabezpieczeniu swoich interesów zwracają coraz większą uwagę na ochronę tajemnicy handlowej, a tym samym interesu przedsiębiorstwa.

Udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Idea wykorzystania środków komunikacji elektronicznej dla organizacji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej zrodziła na przestrzeni lat wiele wątpliwości, zwłaszcza w związku z łączącymi się z tego typu organizacją niebezpieczeństwami. Ostatecznie przewagę zdobyło jednak stanowisko przychylne takim rozwiązaniom. Uzupełnienie tradycyjnej formy udziału w walnym zgromadzeniu o komunikację elektroniczną oznacza wszakże większą reprezentatywność tego organu będącą konsekwencją ewidentnego ułatwienia akcjonariuszom wykonywania...