Praktyczne aspekty podjęcia sprzecznych z ustawą uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia

Uchwały wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej dotykają najistotniejszych materii w prawie spółek – począwszy od powołania organów, przez wyrażanie zgód na dokonywanie czynności przez spółkę a skończywszy na zmianach umów, i statutów spółek, podwyższeniach kapitału, dopłatach i przeobrażeniach organizacyjnych (połączenia, podziały, przekształcenia).

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – co czeka członków zarządu i rad nadzorczych w 2015 roku

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszła w życie zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która do dotychczasowego katalogu osób fizycznych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom (emerytalnemu i rentowym) włączyła także członków rad nadzorczych. Obowiązek ten dotyczy osób sprawujących swoją funkcję na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz otrzymujących z tego tytułu wynagrodzenie.

Komu przysługuje dostęp do informacji i dokumentów spółki?

Nie budzi wątpliwości, że obecnie, w dobie szybko zmieniającego się otoczenia prawno-gospodarczego, informacja stała się najcenniejszym dobrem. Przedsiębiorstwa, którym zależy na zabezpieczeniu swoich interesów zwracają coraz większą uwagę na ochronę tajemnicy handlowej, a tym samym interesu przedsiębiorstwa.