Zmiany w podatkach dochodowych w 2018 roku

W dniu 27 listopada 2017 roku w Dzienniku Ustaw został ogłoszony tekst ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175). Zmiany ustaw o podatkach dochodowych, które...

Podatek dochodowy od dotacji do mikroinstalacji finansowanych przez gminy ze środków z programu Prosument

Wejście w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii („Ustawa o OZE”) stworzyło w Polsce nowe zasady wspierania energetyki prosumenckiej, czyli wytwarzania energii z OZE na własne potrzeby. Do inwestycji w mikroźródła wytwórcze, zgodnie z intencją ustawodawcy, ma zachęcić gwarancja wyższej niż dotychczas ceny odkupu energii, czy możliwość skorzystania z net-meteringu, tzn. płacenia sprzedawcy zobowiązanemu...

Obiad z kontrahentem jako koszt podatkowy

Od kilku lat podatnicy mieli wątpliwości czy poniesione przez nich wydatki związane z poczęstunkiem dla kontrahenta poza siedzibą spółki są podatkowym kosztem uzyskania przychodów. Organy podatkowe konsekwentnie uznawały, że spotkanie z kontrahentem w restauracji nie jest podatkowym kosztem uzyskania przychodów, z kolei podatnicy nie zgadzając się ze stanowiskiem fiskusa dochodzili swoich racji na drodze sądowej. Niestety orzecznictwo sądowe w tym...

S.K.A. – możliwości optymalizacji

Dnia 11 maja 2012 roku Minister Finansów wydał na korzyść akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza S.K.A. z tytułu udziału w jej zyskach. W świetle powyższej interpretacji przychód akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być rozliczony tak jak z działalności gospodarczej. Tak więc przychód powstanie dopiero w momencie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie...

Opodatkowanie know-kow – aspekt międzynarodowy

W poprzednim artykule dotyczącym opodatkowania know-kow wspomniano o tym, że na gruncie polskich podatków dochodowych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niemających na terytorium Polski miejsca zamieszkania bądź siedziby lub zarządu, podlegających obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub...

Opodatkowanie know-how – aspekt krajowy

Termin know-how powstał w drugiej połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zgodnie ze Słownikiem Współczesnego Języka Polskiego know-how to: „cała wiedza techniczna i technologiczna potrzebna do wyrobu określonego produktu”. W Polsce, umowy know-how budzą kontrowersje, przede wszystkim na gruncie prawa podatkowego.

Cash pooling – aspekty prawnopodatkowe

Cash pooling pozostaje w Polsce niedoceniany, pomimo tego że odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w zarządzaniu gotówką w holdingach, podatkowych grupach kapitałowych, podmiotach powiązanych ekonomicznie w inny sposób, jak również w zrzeszeniach niezależnych podmiotów.