Zmiany w podatkach dochodowych w 2018 roku

W dniu 27 listopada 2017 roku w Dzienniku Ustaw został ogłoszony tekst ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175). Zmiany ustaw o podatkach dochodowych, które...

Podatek dochodowy od dotacji do mikroinstalacji finansowanych przez gminy ze środków z programu Prosument

Wejście w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii („Ustawa o OZE”) stworzyło w Polsce nowe zasady wspierania energetyki prosumenckiej, czyli wytwarzania energii z OZE na własne potrzeby. Do inwestycji w mikroźródła wytwórcze, zgodnie z intencją ustawodawcy, ma zachęcić gwarancja wyższej niż dotychczas ceny odkupu energii, czy możliwość skorzystania z net-meteringu, tzn. płacenia sprzedawcy zobowiązanemu...

Obiad z kontrahentem jako koszt podatkowy

Od kilku lat podatnicy mieli wątpliwości czy poniesione przez nich wydatki związane z poczęstunkiem dla kontrahenta poza siedzibą spółki są podatkowym kosztem uzyskania przychodów. Organy podatkowe konsekwentnie uznawały, że spotkanie z kontrahentem w restauracji nie jest podatkowym kosztem uzyskania przychodów, z kolei podatnicy nie zgadzając się ze stanowiskiem fiskusa dochodzili swoich racji na drodze sądowej. Niestety orzecznictwo sądowe w tym...

S.K.A. – możliwości optymalizacji

Dnia 11 maja 2012 roku Minister Finansów wydał na korzyść akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza S.K.A. z tytułu udziału w jej zyskach. W świetle powyższej interpretacji przychód akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być rozliczony tak jak z działalności gospodarczej. Tak więc przychód powstanie dopiero w momencie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie...