Opłaty za udzielenie informacji komornikowi

Komornik prowadząc egzekucję przeciwko dłużnikowi, działa na podstawie tzw. tytułu wykonawczego. Jest nim najczęściej prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty. Tytuł taki opiewa na określoną kwotę pieniężną, na którą zwykle składa się należność główna wraz z odsetkami, a także przyznane koszty sądowe. Wszystkie te sumy egzekwowane są przez komornika, chyba że wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wyraźnie zastrzeże, że wnosi o wyegzekwowanie...

Wyrok wstępny

Wyrok wstępny to stosunkowo rzadko stosowana instytucja procesowa, która – jak się okazuje – może przyczynić się dla szybszego zakończenia postępowania sądowego, obniżenia jego kosztów oraz czasochłonności. W tym kontekście zatem warto nieco bliżej zapoznać się podstawą wydania takiego wyroku oraz innymi zagadnieniami z nim związanymi, może to bowiem okazać się pomocne w praktyce.

Zanim pozwiesz dłużnika wezwij go do pozasądowego rozwiązania sporu

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1595). Ustawa powyższa stanowi próbę odciążenia sądów powszechnych poprzez zwiększenie zakresu spraw cywilnych rozwiązywanych ugodą zawartą przed mediatorem. Wprowadzane zmiany, obok wspierania mediacji, będą miały wpływ...

Gwarancja bankowa „na pierwsze żądanie” niebezpieczna dla dłużnika

Nie ma z góry narzuconego wzoru, jak powinna być ukształtowana gwarancja bankowa, co daje stronom możliwość dostosowania jej treści do ich potrzeb. Praktyka ukształtowała m.in. bezwarunkową gwarancję bankową, zwaną także gwarancją „na pierwsze żądanie”, która z punktu widzenia wierzyciela (beneficjenta gwarancji) jest niezwykle atrakcyjną formą zabezpieczenia jego roszczeń pieniężnych.

Upadłość konsumencka szansą na oddłużenie

W dniu 31 grudnia 2014 roku weszły w życie zmiany dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowe przepisy powinny zainteresować wszystkie te osoby, których zobowiązania są tak duże, że ich spłata jest praktycznie niemożliwa.

Zastępcze wykonanie umowy

W realiach życia gospodarczego stosunkowo często zdarza się, że po zawarciu umowy pomiędzy stronami, dłużnik początkowo wykonuje ją prawidłowo i w ustalonych terminach, lecz po pewnym czasie popada w zwłokę. W takim wypadku, przepisy prawa przyznają wierzycielowi szereg uprawnień. W szczególności może on, po uprzednim wyznaczeniu dłużnikowi dodatkowego terminu, odstąpić od umowy i żądać zwrotu spełnionego świadczenia (zwykle zwrotu zapłaconej...